Eva Jangland

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Nursing Research

Email:
Eva.Jangland[AT-sign]surgsci.uu.se
Telephone:
+4618-6113722
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Short presentation

Senior Lecturer at the Department of Surgical Sciences, Uppsala University, and hold a clinical position at the Department of Surgery, Uppsala University Hospital in Uppsala, Sweden. Course coordinator of the Program in Health Care Specialist Nursing [surgical care], lecturer and supervisor. Research area: Patient experiences in acute care, patient participation, Fundamentals of Care (FoC) Advanced Practice Nursing Roles (APN/NP), competence development and evidence based nursing.

Keywords: kompetensutveckling specialistsjuksköterska fundamentals of care handledning patientdelaktighet personcentrerad vård evidensbaserad praktik specialistsjuksköterskeprogrammet patient perspective professionsutveckling medicinsk humaniora

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Undervisar i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjukvård, operationssjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård och kirurgisk vård. Handleder och examinerar examensarbeten på avancerad nivå. Handledare till doktorander.

Tidigare kursansvarig och examinator Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk vård.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningen fokuserar på att studera hur en personcentrerad vård som är patientsäker kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten och dennes närstående och hur vården i denna komplexa vårdmiljö kan utformas så att patientens fundamentala vårdbehov säkerställs. Ett tydligt fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens delaktighet inom högteknologisk vård. Häri ingår identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer samt hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper.

Eva Jangland bedriver och deltar i en rad projekt nationellt och internationellt med fokus på tillämpning (i klinik och utbildning) och utveckling av det teoretiska ramverket Fundamentals of Care. Ramverket belyser betydelsen av en personcentrerad vård som tillgodoser patienternas grundläggande vård.

Ett annat fokus är kompetens och professionsutveckling för sjuksköterskeroller på olika nivåer samt behovet av handledning och stöd i yrket. Ett pågående forskningsprojekt fokuserar på utvärderingen av ett handlednings- och mentorsprogram på Akademiska sjukhuset som i verksamheten benämns som ’Professionssteget’.

Tidigare projekt och samarbeten både nationellt och internationellt har fokuserat på utveckling och implementering av Nurse Practitioner inom kirurgisk vård i Sverige.

Pågående projekt:

inCHARGE:Innovations to utilize nurses’ competence and achieve personcentred care – theory goes to practiceA multi-faceted mentoring programe in a large university hospital. A multiple-case study.

EURO2CARE: Exploring European bedside nurses’ perspectives on fundamental care and the Fundamentals of Care framework. (Collaboration Sweden, Denmark, Netherlands and UK).

SMAAPP research program (Seamless management of patients seeking care for acute abdominal pain - a person-centred approach). A Sweden - Australia joint research programme. Följande doktorandprojekt ingår:

A: Patients with acute abdominal pain. Person-centred fundamental care across the acute care pathway’. EJ huvudhandledare för Therese Avallin.

B: Managers and health professionals in the acute care chain – a need of a shared understanding in the care of patients with acute abdominal pain. EJ bi-handledare för Alexander Tegelberg. (Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap).

Hälsorelaterad livskvalitet och upplevelser av information och omhändertagande vid screening och uppföljande kontroller av bukaortaaneurysm. EJ huvudhandledare för Linda Lyttkens

Patients with complex aortic diseases – Using patients’ experiences and outcomes to improve care after staged aortic surgery. EJ huvudhandledare för Linda Haakseth.

Decompressive craniectomy performed during neuro intensive care – effects of nursing interventions and patient recovery. EJ bihandledare för Henrietta Gustafsson (Institutionen för Neurovetenskap).

Patient participation and patient as co-actor. Ej huvudhandledare för Anna Hult.

A national mapping of nurse recruitment ads in Sweden

Patienters upplevelse av att leva med neuroendokrin tumörsjukdom samt omvårdnadsbehov och erfarenhet av den omvårdnad de fått i samband med kirurgi

Tillämpning av ett teoretiskt ramverk i undervisning på avancerad nivå.

Avslutade projekt (övergripande urval).

Patient participation and the implementation of the Tell-us Card.

Implementation and role development of Nurse Practitioner in surgical care in Sweden.

SMAAPP. (Seamless management of patients seeking care for acute abdominal pain - a person-centred approach). Several joint projects SWE-AUS.

Nursing students' understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional study in five countries. (Sweden (PI), Japan, Australia, UK and Canada)

Patients with Lower Limb Vascular Injuries. Karin Bernhoff. Disputerade 2016. EJ bihandledare.

Thesis:

Eva Jangland disputerade 2011-05-30. Thesis The Patient–Health-professional Interaction in a Hospital Setting

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Eva Jangland