Petra Söderlund

researcher at Department of Literature

Email:
Petra.Soderlund[AT-sign]littvet.uu.se
Mobile phone:
+46 70 9838581
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Bokhistoria, förlagshistoria, läsforskning, bokmarknadshistoria, romantiken

Pågående forskning

Har en forskartjänst inom det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade tvååriga projektet "Selma Lagerlöfs samlade skrifter - förberedelse för utgivning" där jag bl.a. har till uppgift att utarbeta utgivningsprinciper genom att bl.a. kartlägga Lagerlöfs arbetssätt och förändringar mellan olika editioner".

Publicerat

2009

"Författaren och den digitala världen" i Författaren i den digitala tidsåldern. En studie beställd av den nordiska digigruppen, Stockholm 2009, s. 21–89

2006

C.J.L. Almqvist Samlade Verk, Otryckta verk 1806–1817

2004

Läsarnas nätverk. Om Bokläsare och Internet, Skrifter utgivna av Avdelningen för Litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga insitutionen i Uppsala 47 (Uppsala, 2004)

2003

"'I synnerhet vid Krokodilerne skall det vara mera förfärligt'. Om Almqvists marginalanteckningar i Karmola" i I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell, red. Lars Burman, Hedemora 2003, s. 89–99

Vol. 5 i Almqvists Samlade Verk (del 1–3 av Törnrosens bok) (medredaktör)

2002

Bokringen – läsarnas navigatör på Internet. Om böcker och läsning på 62 nätplatser, Uppsala 2002 (Litteratur och samhälle 35:2, utg. vid Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala) [Skriven inom projektet "IT, berättandet och det litterära systemet"] Abstract

2000

Romantik och förnuft. V.F. Palmblads förlag 1810–1830, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi, 43 (Uppsala, Hedemora: Gidlunds förlag, 2000) Abstract

1999

"Svenska romantikers läsare. Om sång som läsarpraktik" i Tidskrift för litteraturvetenskap 1999:2

"Kvinnorna drivande i de litterära salongerna", understreckare i Svenska Dagbladet 1999–05–22

1998

"Pengarna eller odödligheten. Fosforisterna och romantikens litterära fält" i Kulturens fält, red. Donald Broady, Göteborg 1998

1996

"Den olycksaliga ön. Atterboms Lycksalighetens ö i ett litteratursociologiskt perspektiv" i Tidskrift för litteraturvetenskap 1996:3–4

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.