Ulrika Svalfors

Head of unit at Division for Quality Enhancement, Academic Teaching and Learning

Email:
ulrika.svalfors[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1003
Mobile phone:
+46 70 1679530
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Head of unit at Student Affairs and Academic Registry Division, Student Registry Unit

Mobile phone:
+46 70 1679530
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7

Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i systematisk teologi. Forskningen fokuserar främst på tankestrukturer, kunskapande och normbildning på olika samhällsarenor.

Keywords: högskolepedagogik internutbildning universitetspedagogik pedagogisk utveckling inkluderande undervisning teologi world views kunskapande maktstrukturer

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Vilka tankefigurer som dominerar i olika sammanhang har betydelse för vilket handlingsutrymme olika människor får i sammanhangen. Beroende på vilka föreställningar som kringgärdar till exempel kön och etnicitet formas såväl möjligheter som begränsningar för enskilda individer och grupper av människor. Hur det går till och vilka konsekvenser det får ser olika ut beroende på vilken arena som studeras. Det gör till exempel att vissa egenskaper kan uppfattas som resurser i ett sammanhang och som problem att övervinna i ett annat.

I min avhandling "Andlighetens ordning" utför jag en textanalys på den kristna tidskriften Pilgrim, en central källa för den katolska och ortodoxa renässans som kan iakttas i protestantiska kyrkor i Sverige sedan 20-talet år tillbaka. Genom en diskursanalys utifrån Michel Foucault, Edward W. Said, Pierre Bourdieu och Kimberlé Williams Crenshaw framgår hur de sociala kategorierna kön, sexualitet, ”etnicitet” / kulturskillnader och klass är omistliga delar av meningsgivandet i diskursen. Studien visar också vilka typer av handlingar för vilka subjekt som tidskriftens andlighet "fostrar" till, liksom vad som betraktas som ett gott respektive falskt liv.

Efter avhandlingsarbetet har jag fortsatt intressera mig för arenor där kunskapsförmedling kombineras med en önskan om att deltagarna genom lärandeprocesser ska omfatta viss världsbild och visst beteende. Ett exempel på det är studien ”Charismatic Movements within Church of Sweden” i antologin Exploring a Heritage. Där presenterar jag resultatet av en undersökning av två karismatiska rörelser OAS-rörelsen och Alphakursen och hur de på olika sätt utmanar Svenska kyrkan på dessa områden. Ett helt annat exempel är en antologi kring pornografi, sexköp och människohandel i relation till statlig tjänst (Privat på jobbet) där jag bidrar med ett resonemang kring hur problematiserandet av sexualitet kan etablera stereotypa föreställningar om t ex kön och etnicitet trots andra föresatser.

De senaste åren har jag varit engagerad i ett tvärvetenskapligt projekt som rör gymnasieelevers attityder, värderingar och handlingar I förhållande till hållbar utveckling. Inom ramen för det projektet har jag särskilt studerat läroplanen för gymnasieskolan från 2011 för att förstå vilken världsbild beskrivningar av hållbar utveckling förmedlar, samt vilka förmågor som elever förväntas utveckla inom en sådan världsbild. Också här förs ett resonemang kring idéstrukturer och handlingsutrymme. Teoretiskt och metodologiskt tas utgångspunkt i Gianni Vattimos resonemang kring post-kristen kultur, Laclau & Mouffe's förståelse av hegemonisk operation samt tidigare forskning inom ESD (Education for Sustainable Development).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ulrika Svalfors