Lina Breisch

PhD student at Department of Literature

Email:
Lina.Breisch[AT-sign]littvet.uu.se
Mobile phone:
+46 73 6550505
Fax:
018-471 6187
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskning

Makt och retorik i medeltida rätt. Retorisk utveckling och påverkan i landskapslagarna Avhandling för doktorsexamen (preliminär titel)

Under medeltiden nedtecknades för första gången lagar och sedvanerätt inom Sveriges olika landskap. Från tidigt 1200-tal till sent 1300-tal utvecklades denna skriftliga rättstradition genom uppkomsten av landskapslagarna. Lagarna utgör unika källor till medeltidens rättstradition, maktförhållanden och kultur. I denna avhandling analyseras landskapslagarna, deras karaktäristiska uttryck och vad de berättar om den historiska kontext där lagarna uppstått. Lagarna betraktas som utsagor, tillkomna med varierande syften och motiv som då påverkat textens retoriska utformning. Utifrån den retoriska kontexten lagarna uppstått inom, studeras förekomsten av uttryck för en samhällelig hierarki och omvärldssyn som då avspeglas ideologiskt i lagtexten. Särskilt studeras vilken betydelse och funktion landskapslagarnas retoriska utformning kan ha haft för rådande normativa föreställningar om människa och miljö under svensk medeltid.

Handledare: Otto Fischer

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.