Staffan Nyström

professor at Department of Scandinavian Languages, Scandinavian Onomastics

Email:
staffan.nystrom[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 1491
Visiting address:
Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 19
Postal address:
Box 135
751 04 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Undervisning och handledning

Våren 2019 undervisar jag på kursen "Språkvetenskaplig fördjupning" på B-nivå, som den här gången kretsar helt kring namn. Vidare leder jag högre seminariet i namnforskning, som denna termin träffas på måndagseftermiddagar (15.15-17) vid fyra tillfällen, och jag svarar dessutom för en individuell läskurs i namnforskning anpassad för en av mina doktorander. Jag är huvudhandledare för fyra doktorander och biträdande handledare för en doktorand – samtliga med namnämnen av något slag.

Forskningsintressen

Jag är intresserad av namn i vidaste bemärkelse. Min egen forskning har i huvudsak kretsat kring svenska ortnamn. I flera kulturhistoriskt inriktade studier har jag sammanställt och diskuterat lokala ortnamnsförråd, främst natur- och ägonamn, i syfte att tolka och kommentera namnen och inspirera till fortsatt dokumentation av namn. Mitt intresse för teoretiska frågor och för namnens funktion och ställning i språksystemet har också lett till studier med semantisk och psykolingvistisk inriktning. Hur är vårt inre, mentala onomastikon organiserat? Hur samverkar det med vårt övriga lexikon? På senare år har tillämpad namnforskning, namnvård och namnplanering tagit mycket av min tid. Namn på gator, kvarter och andra, ofta yngre namn i urbana miljöer har hamnat i fokus. Mitt arbete i Stockholms stads namnberedning, i det nationella Ortnamnsrådet samt i FN:s ortnamnsorgan UNGEGN har lyft fram namnens olika roller i samhället och givit många uppslag till artiklar och föredrag.

Examina

 • Docent i nordiska språk 1990, Stockholms universitet
 • Filosofie doktor 1988, Stockholms universitet
 • Filosofie kandidat 1977 (svenska och engelska), Stockholms universitet

Anställningar

 • 2008– : Professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala universitet
 • 2001–2008: Ortnamnsexpert vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm
 • 1993–2002: Universitetslektor (tidvis tjl.) vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • 1991–1996: Forskarassistent i nordiska språk vid Stockholms universitet
 • 1987–1990: Antikvarie och 1:e antikvarie (50%) vid Riksantikvarieämbetets enhet för runor, ortnamn och Det medeltida Sverige, Stockholm
 • 1988–1990: Vik. högskolelektor (50%) vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • 1980–1987: Assistent vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
 • 1978–1980: Lärare i svenska och engelska vid Brännkyrka gymnasium, Stockholm

Uppdrag m.m.

Pågående

 • Ordförande i Stockholms stads namnberedning
 • Ordförande i Ortnamnssällskapet i Uppsala; tillika en av två redaktörer för Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
 • Redaktör för Namn och bygd
 • Delegat i FN-organet UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) och tidigare ordförande i dess ”Working Group on Toponymic Terminology”
 • Ledamot i Ortnamnsrådet (ett nationellt råd knutet till Lantmäteriet)
 • Ledamot i Namnvårdsgruppen (ett samarbetsorgan knutet till Utrikesdepartementet)
 • Ledamot av vetenskaplig referensgrupp för serieverket ”Sveriges ortnamn”, knuten till Namnarkivet i Uppsala inom Institutet för språk och folkminnen
 • Ledamot av vetenskaplig referensgrupp för serieverket Det medeltida Sverige (DMS) med redaktion vid Riksarkivet
 • Ledamot i styrelsen och sekreterare i Sällskapet Runica et Mediævalia; dessutom en av huvudredaktörerna för sällskapets skriftserie Runica et Mediævalia med fem underserier
 • Ledamot i Riksarkivets rådgivande nämnd för Svenskt Diplomatarium
 • Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala
 • Ledamot (arbetande) i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
 • Ledamot (ständig) i Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala


Avslutade

 • Prefekt vid Institutionen för nordiska språk 2013–2016.
 • Ledamot i styrelsen (skattmästare) i ICOS (International Council of Onomastic Sciences)
 • Studierektor vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 1995–2000
 • Ställföreträdande prefekt vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 1999
 • Vice ordförande och ordinarie svensk representant i NORNA-kommittén (NORNA = Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) 1998–2007
 • Ledamot i Institutet för språk och folkminnens vetenskapliga råd 2003–2005
 • Ledamot i Rådgivande nämnden för Medeltidsseminariet vid Stockholms universitet 2006–2008

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.