Linnea Wenell

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
linnea.wenell[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6011
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag intresserar mig för svenska språket i utbildningssammanhang och framförallt för hur svenskämnet påverkas av digitalisering. Högstadiets svenskundervisning och läroplanen är mina fokusområden. Genom att studera digitalisering på nivåerna styrdokument, lärarnas uppgiftsinstruktioner, elevernas texter och bedömning, vill jag beskriva och problematisera digitaliseringens påverkan på svenskämnet och skolans digitala textvärld.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2019- : Handledare i Språkverkstaden, Uppsala universitet.

2019- : Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, svenska med didaktisk inriktning.

2018-2019: Högstadielärare i svenska och engelska, Uppsala.

2018: Masterexamen i svenska, Uppsala universitet.

2016: Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet i ämnena svenska och engelska, Uppsala universitet.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt:

Min avhandling handlar om svenskämnet på högstadiet med fokus på digitalisering och dess påverkan på både skolämnet liksom på lärarnas och elevernas iscensättande av ämnet. Digitalisering kommer från, och finns, på olika håll i samhället, där både elevernas fritid liksom föreskrifter från EU påverkar styrdokument och undervisning.

De frågorna jag ställer i avhandlingen är:

  • Varför och hur ska grundskolan– och specifikt svenskämnet– digitaliseras?
  • Hur kan digitalisering se ut i en skola?
  • Hur bedöms texter i en digital undervisning?

Jag studerar digitalisering i en större kedja, där jag börjar med EU-dokument, fortsätter till nationella styrdokument, går vidare till lärarnas iscensättande av läroplanen, för att sedan studera elevernas produktioner, och slutligen undersöker jag bedömning. I och med digitala verktyg, förändras textlandskapet och även vilka semiotiska resurser som används. Hur kan vi förstå dessa förändringar och vad sker med bedömning?

Då mitt material är tämligen diversifierat lämpar sig olika analytiska ingångar beroende på analysobjekt. Jag använder mig av legitimeringsanalys för att förstå hur digitalisering görs relevant och viktig i styrdokument. Genom att kombinera legitimeringsanalys med systemisk-funktionell lingvistik (SFL) kan jag analysera språkval för att förstå vilken funktion digitalisering kan/bör/ska ha i grundskolans svenskämne. Digitala texter kan vara multimodala, och även i förståelsen av dem lämpar sig SFL.

Huvudhandledare: Björn Melander
Biträdande handledare: Yvonne Hallesson

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.