Maria Håkansson Ramberg

PhD student at Department of Modern Languages, German

Email:
maria.ramberg[AT-sign]moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i tyska inom ramen för en forskarskola i ämnesdidaktik, Uppsala Research School in Subject Education, UpRiSE, vid Uppsala universitet. I min avhandling undersöker jag bedömning av gymnasielevers skriftliga kompetens i relation till Den gemensamma europeiska referensramen i språk, GERS.

Jag har även medverkat i olika fortbildningssammanhang rörande språk och bedömning, bland annat som textförfattare till fortbildningsmaterial för Skolverket.

Also available at

My courses

Research

Tidigare har jag deltagit i forskarskolan FRAM, De främmande språkens didaktik, och hösten 2016 blev jag fil. lic. i tyska med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet i Växjö). I min licentiatuppsats undersöker jag bedömningen av elevtexter från det nationella provmaterialet i tyska för gymnasiet. Studien visade att lärare använder olika strategier och har olika fokus när de bedömer elevtexter i främmande språk. Vidare kan konstateras att flera faktorer bidrar till att skapa kvalitet i elevtexter samtidigt som grammatisk korrekthet och ett varierat ordförråd tycks vara av särskild betydelse i bedömningen.

Även inom mitt nuvarande forskningsprojekt står bedömning av inlärares skriftliga produktion i fokus. Studien handlar närmare bestämt om hur elevers kunskaper inom de svenska stegen i moderna språk motsvarar färdighetsnivåerna enligt den gemensamma europeiska referensramen, GERS, samt vilka styrkor respektive svagheter som kan identifieras i elevtexter vid bedömning enligt de båda ramverken. Min huvudhandledare är docent Frank Thomas Grub (Uppsala universitet) och min biträdande handledare professor Gudrun Erickson (Göteborg universitet).

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.