Yvonne Hallesson

senior lecturer at Department of Education

Email:
yvonne.hallesson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 1603
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

senior lecturer at Department of Scandinavian Languages

Email:
yvonne.hallesson[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 1294
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

Yvonne Hallesson holds a Ph.D. in Language Education from Stockholm University, 2015, and is a researcher and senior lecturer in Swedish language at the Department of Scandinavian Languages, Uppsala University. Research interests include language and learning, reading and writing development, disciplinary literacy, literacy education, and text analysis. Currently, she is engaged in the project Testing approaches to reading, granted by the Swedish Research Council.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade i språkdidaktik 2015 med avhandlingen Textsamtal som lässtöttande aktivitet, som undersökte hur textsamtal i gymnasieskolans historieundervisning kan stötta elevers läsande av ämnestexter. År 2011 tog jag licentiatexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling med studien Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser, som belyser utmärkande drag hos en grupp goda läsare.

Sedan dess har jag forskat om elevers ämnesspecifika läsande och skrivande på olika stadier och i olika ämnen, samt undervisat på lärarutbildningar i kurser i svenska och inom utbildningsvetenskaplig kärna. Mina nuvarande forskningsprojekt undersöker dels skriftbruk i gymnasieskolan med fokus på läsande och skrivande i olika ämnen och på olika program, dels vilka konsekvenser olika sätt att organisera undervisning får för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen på mellan- och högstadiet.

Research

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen rör huvudsakligen läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. Jag har bland annat forskat om vilka ämnesspecifika skriftkompetenser elever behöver på olika gymnasieprogram och om textarbete i samhällsorienterande ämnen på mellanstadiet och gymnasiet. I VR-projektet ”Läsmetoder under lupp”, undersöks arbete med texter i SO i årskurs 5 och årkurs 8 i syfte att synliggöra förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen inom olika undervisningsmiljöer (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/projekt/#anchor-690640).

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.