Hanna Åkerström

doctoral/PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
hanna.akerstrom[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 5197
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt

Avhandlingens preliminära titel är ”Att organisera betydelse. En undersökning av tidigvikingatida runtexter i Norden”. Projektets syfte är att utforska tidigvikingatida skriftkultur, genom att undersöka hur betydelser uttrycks i den tidens runtexter. Hittills har dessa inskrifter framförallt granskats i syfte att ge dem en språklig tolkning, vilket ofta har inneburit att ristningens visuella aspekter har lämnats därhän efter att en läsning av runorna har etablerats. Min ambition är att med utgångspunkt just i inskriftens visuella komposition utvinna en annan sorts kunskap; med vilka medel organiseras inskrifterna? Vad innebär det för de språkliga betydelser som uttrycks; vilka skjuts fram och vilka skapas det samband mellan? Ett sådant helhetsgrepp om den organiserande funktionen i runtexternas visuella komposition, samt en analys av dess effekt på inskrifternas språkliga budskap, skulle innebära ett nytt perspektiv på ett centralt språkhistoriskt material, vilket i förlängningen kan fördjupa vår förståelse för den tidigvikingatida skriftkulturen. Hur förhåller sig exempelvis olika texttyper, som monumentinskrift respektive inskrift på lösföremål, till varandra? Etableringen av den nya runraden är en central utveckling under denna period; vilka andra aspekter av skriftkulturen utvecklas?

Handledare: Henrik Williams

Akademisk bakgrund

HT 2015: Påbörjad forskarutbildning vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

VT 2013: Masterexamen i svenska, Uppsala universitet.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.