Anette Oxenswärdh

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Civil and Industrial Engineering, Quality Science

Email:
anette.oxenswardh[AT-sign]angstrom.uu.se
Telephone:
+4618-471 8382
Mobile phone:
+46 70 1679924
Visiting address:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
SE-621 57 VISBY
Sweden
Postal address:
Campus Gotland, Uppsala universitet
SE-621 67 VISBY
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetar och forskar vid Campus Gotland inom Kvalitetsteknik. Anette forskar kring organisationellt lärande, processer av meaning- och sensemaking, förändringsledning och uppdrags- och ansvarförståelse samt hållbarhet inom besöksnäringen. Anette har initierat ett forskningsnätverk, Sustainable Tourism, bestående av 40-tal turistforskare runt om Östersjön.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt intresseområde inom forskning är de olika processerna i och om förståelsen av uppdraget och dess ansvar. Uppdrags- och ansvarsförståelse som lärprocesser formas och skapas samt omformas under hela yrkesverksamma livet och är en viktig del av yrkeskompetensen. Det är följaktligen denna förståelse som blir grundläggande vid alla etiska ställningstaganden de professionella måste befatta sig med under sin yrkesutövning.

Jag forskar kring organisationellt lärande och ansvarsförtåelse. Jag är intresserad av att utforska hur denna lärprocess kommer igång, hur man kan designa för den, vilka strategier kan användas för att gynna och underhålla den? Vidare är jag intresserad av processerna av uppdragsgivandet och uppdragstagandet. Hur skapar man förtroende och hur skapas ansvarstagande, vad är viktigt vid ansvarsutkrävandet? Alla dessa processer är viktiga för organisationernas möjligheter att fungera ändamålsenligt och hålla nere felmarginalerna både i produktionen och i tjänstesektorn. Detta handlar i syvene och sist om tillhandahållandet av s.k. dialogkompetenser mellan parterna. Således hamnar forskningsintresset i skärningspunkten av de centrala delarna av kvalitetsteknik dvs teman som ledarskap, organisation, projektstyrning, processer, ansvar, change management och kommunikations mm. Mer praktiskt betraktat håller jag på att forska de olika processerna i mötet mellan besökare och deras värdar inom besöksnäringen.Jag är speciellt intresserad av hållbarhetsfrågor inom olika boendeformer inom besöksnäringen.Vilka hållbarhets åtgärder tillämpas det på anläggningarna, vilka förväntningar finns det hos besökare vad gäller hållbara besök och hur dessa kunskaper sprids mellan de berörda samt hur det övriga samhället både kontrollerar och supportar dessa processer? Alla dessa processer är viktiga och behövs för den mer hållbara utvecklingen inom besöksnäringen.

Research

My area of ​​interest in research is the various processes in and about the understanding of the assignment and its responsibility. Mission and responsibility understanding as learning processes are formed and created and transformed throughout the working life and is an important part of the professional competence. Consequently, it is this understanding that becomes fundamental to all ethical positions that the professionals must deal with during their professional practice.

I research about organizational learning and responsibility. I am interested in exploring how this learning process gets started, how to design it, what strategies can be used to promote and maintain it? Furthermore, I am interested in the processes of commissioning and contracting. How do you create trust and how to create responsibility, what is important in accountability? All of these processes are important for the organizations' ability to function effectively and keep the error margins both in production and in the service sector. This is about the provision of so-called dialogue skills between the parties. Thus, the research interest ends up in the intersection of the central parts of quality technology ie themes such as leadership, organization, project management, processes, responsibility, change management and communication, etc. More practically, I am researching the various processes in the meeting between visitors and their hosts in the hospitality industry. How this knowledge is spread between the parties and how the rest of society both controls and supports these processes? All these processes are important and needed for the more sustainable development in the hospitality industry.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.