Anna Fäldt

PhD student at Department of Women's and Children's Health, Research group; Paediatric Inflammation, Metabolism and Child Health Research

Email:
anna.faldt[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
Islandsgatan 2
SE-75185 Uppsala
Sweden
Postal address:
Islandsgatan 2
SE-75185 Uppsala
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är logoped och doktorand inom forskargruppen REACH, Research Enhancing Adolescent and Child Health och associerad till forskargruppen CHAP. Jag brinner för tidig upptäckt och tidiga insatser av kommunikationssvårigheter. Som doktorand utvärderar jag användandet av ett föräldraformulär inom BHV för att identifiera barn med sen kommunikationsutveckling. Vi testar även, randomiserat, om föräldrainterventionen KOMiTID hjälper barnen och deras föräldrar.

Länk till videopresentation.

Keywords: communication language development disability research

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Kommunikation ses som en av de mest fundamentala mänskliga förmågorna och god kommunikativ förmåga är central för att barnet ska utvecklas. Idag upptäcks barn med avvikelser i utveckling av tal, språk och kommunikation sent, ofta vid 3-årsålder. En anledning är att barnhälsovården idag saknar evidensbaserade metoder för att tidigt identifiera barn med sen kommunikationsutveckling. Avvikande kommunikation är ett funktionshinder som påverkar barnets funktion, aktivitet och delaktighet ofta under hela livet. När barnet inte utvecklas som förväntat förändras kommunikationen mellan barnet och föräldern. Barnet tar färre kommunikativa initiativ, föräldern kommunicerar i mindre omfattning och styr mer. Föräldrars stress är starkt förknippad med barnets kommunikationsförmåga, men det är svårt för en förälder att veta när barnets kommunikationsutveckling är avvikande. Kommunikationsavvikelser är möjliga att upptäcka redan innan 18-månader. För barn med avvikande kommunikativ utveckling är det särskilt viktigt att ge en tidig insats för att öka den kommunikativa förmågan. I en rapport framtagen på uppdrag från Föreningen Sveriges habiliteringschefer ges rekommendationen att insatser till barn bör innehålla utbildning/handledning till föräldrar i kommunikation, responsiv kommunikationsstil och beteendemodifierande strategier i naturlig interaktion och miljö. Insatserna bör helst ges i vardagsmiljö och med utgångspunkt från barnets intresse och lek. Flera studier har påvisat att föräldrariktade insatser ger stort utslag på barnets framtida språkliga utveckling samt ökar barnets kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) består av exempelvis tecken, foton, ritade bilder eller högteknologiska hjälpmedel som talar (idag oftast appar). Genom AKK ökar barnets kommunikation och problemskapande beteenden minskar. AKKtiv-KomItid (Alternativ och Kompletterande Kommunikation Tidig Intervention-KomItid) är en kurs för föräldrar till barn med avvikande kommunikationsutveckling. Föräldrarna får kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek samt AKK.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.