Marit Silén

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences

Email:
marit.silen[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap samt forskare som framför allt studerar hur personals hanterande av etiska problem påverkas av strukturerade etikdiskussioner på arbetsplatsen.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har disputerat i omvårdnad vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Jag är också sjuksköterska med examen från Örebro universitet.

Forskning

Pågående projekt

För närvarande arbetar jag framför allt med projektet "Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdmottagningar? - En interventionsstudie". I projektet ingår fyra öppenvårdsmottagningar inom psykiatrin i Uppsala. Två av mottagningarna är interventionsgrupp och genomför etikronder under sexmånaders tid . Vid etikronden diskuteras ett av personalen upplevt etiskt problem, oftast ett patientfall. Etikronden leds av en utifrån kommande moderator som är etiker. Personal på både mottagningarna i interventionsgruppen och i kontrollgruppen fyller en projektets gång vid ett par tillfällen i en enkät som mäter uppfattningar om det etiska klimatet på arbetsplatsen, d.v.s. uppfattningar om hur etiska problem hanteras på arbetsplatsen. I tillägg till detta genomförs intervjuer med personal i interventionsgruppen för att ytterligare förstå resultaten från enkäterna.

Jag är också engagerad i ett europeiskt projekt där ett instrument för att testa önskvärda och upplevda effekter av etikronder testas, i ett projekt om riskkommunikation inom primärvården om hjärtkärlsjukdom samt i ett projekt om äldres och personalens perspektiv på den nationalla värdegrunden inom äldreomsorgen.

Avhandling

Jag lade fram min avhandling "Encountering ethical problems and moral distress as a nurse - Experiences, contributing facotrs and handling" 2011 vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Syftet med avhandlingen var att beskriva och utforska vad sjuksköterskor tycker är etiskt problematiskt och moraliskt stressande i sitt arbete, vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av etiskt problematiska situationer samt hur de hanterar dessa situationer. Syftet besvarades genom intervjuer med och enkäter till sjuksköterskor verksamma på somatiska vårdavdelningar på fyra svenska sjukhus. Resultaten visade bl.a. att beslutsfattande om livsuppehållande behandling kunde uppfattas som etiskt problematiskt och moraliskt stressande, liksom svårigheter i att bibehålla patientens integritet eller i att kunna ge nödvändig vård. Den främsta faktorn som bidrog till uppkomsten av dessa situationer var bristande kommunikation med annan personal, främst läkare. De etiskt problematiska situationerna hanterades bl.a. genom att försöka göra sitt bästa och därefter acceptera situationen. Det framkom att genom att uppfatta att de etiskt problematiska situationerna på arbetsplatsen hanterades på ett bra sätt, d.v.s. genom att uppfatta det etiska klimatet som positivt, upplevdes moralisk stress mindre ofta. Ett positivt etiskt klimat åstadkoms bla. genom att arbeta som ett team, att använda policies och rutiner som hjälp vid beslutfattande samt genom stöd från arbetskamrater.

Undervisning

  • Omvårdnadens innehåll och metoder I, termin 1 sjuksköterskeprogrammet
  • Omvårdnadens innehåll och metoder II, termin 2 sjuksköterskeprogrammet
  • Organisation och ledarskap, termin 6 sjuksköterskeprogrammet
  • Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom geriatrisk vård och äldreomsorg, termin 6 sjuksköterskeprogrammet
  • Vårdvetenskap C, fristående kurs
  • Handledning och examination av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet
  • Handledning av D-uppsatser i vårdvetenskap
  • Bihandledare till doktorand Charlotte Roos

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.