Matilda Hopfgarten

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Matilda.Hopfgarten[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7214
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i förvaltningsrätt sedan september 2019. Mitt avhandlingsprojekt är inriktat på förvaltningsprocessrätt och handlar om överklagbarhet. Projektet har ett övergripande fokus på systematiken i bedömningen av överklagbarhet. Den genomgående utgångspunkten i avhandlingen är den bedömning som det åligger en förvaltningsdomstol i den ordinarie förvaltningsprocessen att göra av överklagbarheten av det myndighetsuttalande som föreligger i ett mål.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt avhandlingsprojekt är inriktat på förvaltningsprocessrätt och handlar om överklagbarhet. Projektet har ett övergripande fokus på systematiken i bedömningen av överklagbarhet. Den genomgående utgångspunkten i avhandlingen är den bedömning som det åligger en förvaltningsdomstol i den ordinarie förvaltningsprocessen att göra av överklagbarheten av det myndighetsuttalande som föreligger i ett mål.

Inom ramen för forskningsprojektet kommer jag att behandla rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, samt domar och slutliga beslut från lägre instanser såsom kammarrätt och förvaltningsrätt. Det kan även bli aktuellt att i enstaka fall studera domar eller slutliga beslut från den allmänna domstolssidan (Högsta domstolen, hovrätt, tingsrätt) samt beslut från exempelvis Justitieombudsmannen (JO). Det är fråga om offentliga handlingar som är hämtade från rättsdatabaser eller direkt från domstolarna. Materialet kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. Det kan även komma att innehålla personuppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott eller administrativa frihetsberövanden. Det är emellertid de rättsliga frågorna om överklagbarhet, och därmed sammanhängande frågeställningar, som är föremål för analys i projektet. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är således att kunna besvara de aktuella forskningsfrågorna, men utgör inte något huvudsakligt fokus i projektet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.