1.8 Internrevisionen

Universitetets verksamhet är organiserad i tre vetenskapsområden med sammanlagt nio fakulteter under vilka ett sjuttiotal institutioner sorterar. Därutöver finns en universitetsförvaltning ledd av universitetsdirektören. Universitetet leds av en styrelse, Konsistoriet, och rektor är myndighetschef.
Internrevisionen vid Uppsala universitet är en från universitetets verksamhetsområden och förvaltning fristående avdelning som direktrapporterar till Konsistoriet. Under 2015 inrättades ett revisionsutskott vars uppgift är att bereda ärenden inför Konsistoriet såsom internrevisionens årliga riskanalys och plan, rapporter och årsrapporter.

Internrevisionen granskar och bedömer effektiviteten i universitetets verksamhet, hur universitetets mål uppnås, att verksamheten drivs i enlighet med lagar och förordningar, att förutsättningar för en riktig intern och extern rapportering finns och att universitetets tillgångar skyddas. Arbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och den internationella standarden enligt Institute of Internal Auditors.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
internrevisionenuadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/inst-enh-v-omr/internrevisionen
Katalogadministration:
Camilla Sävmarker 018-471 6385
Personaladministration:
Camilla Sävmarker 018-471 6385

Anställda och övriga verksamma