2.13 Biblioteksnämnd och biblioteksråd

Biblioteksnämnden består av:
ordföranden
överbibliotekarien
två områdesrepresentanter från humaniora och samhällsvetenskap
en områdesrepresentant från medicin och farmaci
en områdesrepresentant från teknik och naturvetenskap
en extern ledamot
en biblioteksrepresentant
två studentrepresentanter
en representant för universitetsförvaltningen.
Därutöver två representanter för personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.

Biblioteksrådet består av:
ordföranden som tillika är vetenskapsområdets ledamot i biblioteksnämnden
tre till fem ledamöter utsedda av vetenskapsområdet
två studentrepresentanter
avdelningschefen för ämnesbiblioteken
Därutöver en till två biblioteksrepresentanter med närvaro- och yttranderätt