2.11 Forskningsinfrastrukturrådet

Rådet för forskningsinfrastruktur är rådgivande till rektor och beredande
organ i frågor som rör universitetsövergripande forskningsinfrastruktur samt
genomför sitt uppdrag i samråd med rektor.

Rådet har följande sammansättning:
ordförande, rektorsrådet för forskningsinfrastruktur
en ledamot från varje vetenskapsområde,
en ledamot från universitetsförvaltningen
en ledamot från universitetsbiblioteket
en ledamot utses gemensamt av studentkårerna.

Därtill kan en forskningssekreterare per vetenskapsområde från
universitetsförvaltningen knytas till rådets arbete med närvaro- och
yttranderätt. Universitetsförvaltningen bidrar också med administrativt stöd.

Kontaktperson: Margaretha Andersson, avdelningschef