2.10 Internationaliseringsråd

Internationaliseringsrådet är rådgivande till rektor och beredande organ i frågor som rör universitetsövergripande internationella frågor. Rådet hanterar internationalisering för
utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning och även för stödverksamhet.

Rådets nuvarande sammansättning
Ordförande: rektorsrådet för internationalisering
Två ledamöter från respektive vetenskapsområde
En ledamot från universitetsförvaltningen
Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och en
gruppsuppleant

Huvudföredragande: Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör.