2.9 Samverkansråd

Samverkansrådet är rådgivande till rektor och beredande organ i universitetsövergripande
samverkansfrågor.

Rådets sammansättning
Ordförande: rektor eller den som rektor utser
Två representanter för respektive vetenskapsområde,
Tre studeranderepresentanter
En representant för UU Samverkan
En representant för universitetsförvaltningen
Universitetsförvaltningen ansvarar för sekretariatsfunktion.
Därtill kan sakkunniga med närvaro- och yttranderätt adjungeras.

Ledamöterna i samverkansrådet utses av rektor på förslag av
respektive funktion.

Huvudföredragande: Jenny Nordquist, chef vid UU Samverkan.