2.5 Lika villkorsrådet

Rådets huvuduppgift är att främja universitetets lika villkorsarbete i enlighet med gällande styrdokument. Rådet är rådgivande till rektor i universitetets övergripande
strategiska arbete med lika villkor.

Rådets sammansättning:
ordförande: rektorsrådet för lika villkor
två ledamöter från varje vetenskapsområde
en ledamot från universitetsförvaltningen
en ledamot från universitetsbiblioteket
en ledamot från varje personalorganisation som universitetet har huvudavtal med
tre representanter för universitetets studenter.

Ledamöter för vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen
och universitetsbiblioteket utses av rektor efter förslag från berörd verksamhet. Representanter för personalorganisationerna och studenterna, samt deras suppleanter utses av respektive organisation.

Sekreterare: Ellen Sjöholm, administrativ koordinator

Kontakt