1.1.2 Personalansvarsnämnden

Ingår som en del av Konsistoriet

Handlägger och beslutar om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden eller i vissa fall från uppdrag samt om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning från tjänst eller läkarundersökning.

Ordf.: rektor
Ledamöter: förvaltningsdirektör Ulla Achrén, professor Sven Widmalm och studentrepresentant William Eulau.
Personalföreträdare: studievägledare Robert Malmgren (SACO), systemansv. Suzanne Borén Andersson (ST), serviceass. Ellena Papaioannou (SEKO).
Huvudföredragande: universitetsdirektören
Sekr.: arbetsrättsjurist Dag Linde

Kontakt

Postadress
Box 256, 75105 Uppsala