35.7 Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och inrättades 1994 av regeringen för att initiera, bedriva och samordna policyrelevant forskning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling samt bidra till samhällets kapacitet att hantera dessa samspel på ett hållbart sätt. CBM bedriver forskning, samverkan, expertutredningar och informationsverksamhet. I arbetet ingår också remissyttranden, regeringsuppdrag, närvaro vid internationella förhandlingar och samverkan med en rad aktörer såsom myndigheter, organisationer, museer och brukare. CBM finns på SLU:s campus Ultuna i Uppsala.

Kontakt

Besöksadress
Almas allé 8
Postadress
Box 7016, 750 07 Uppsala
Webbplats
http://www.cbm.slu.se/