2.4 Kvalitetsråd

Kvalitetsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör universitetsövergripande kvalitetsarbete inom forskning, utbildning och samverkan, liksom de administrativa processer som understödjer dessa verksamheter.

Vicerektor för humsam är ordförande för kvalitetsrådet och övriga ledamöter utses av rektor på förslag från områdes-/fakultetsnämnd – tre per vetenskapsområde. Därtill utser studentkårerna tre ledamöter och en gruppsuppleant. Universitetsdirektören ingår också som ledamot i kvalitetsrådet. Kvalitetsrådets aktuella sammansättning finner du i Medarbetarportalen.

Huvudföredragande är Åsa Kettis, chef Avdelningen för kvalitetsutveckling, och sekreterare är Camilla Maandi, chef på enheten för kvalitet och utvärdering.