Annika Nilsson

Universitetslektor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Annika.Nilsson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2064
Mobiltelefon:
070-1679875
Besöksadress:
Munken 1, Trädgårdsgatan 20
75309 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

gästforskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Mobiltelefon:
070-1679875
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Annika Nilsson (Universitetslektor)
f. 1971
jur. kand. 2002
jur. dr 2011

Intresseområden
Förvaltningsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt, Europarätt

Uppdrag:
Vice ordförande i doktorandrådet ht 2005-vt 2006
Ledamot av fakultetsnämnden ht 2005-vt 2006
Ledamot av rekryteringsgruppen för professorer och rekryteringsgruppen för lektorer ht 2005-vt 2006
Ledamot av Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) ht 2004-ht 2005

Forskningsprojekt:

Administrativa sanktionsavgifter. En komparativ studie av systemen i Norden
Komparativt studium av den rättsliga grunden och systemen för administrativa sanktionsavgifter, särskilt i Europarättslig kontext.

Medverkande institutioner och lärosäten:
Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet

Associerade forskare:
tf. professorn Leena Halila, Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet
doktoranden Veronica Lankinen, Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet

Finansiering:
Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet samt Nordiska ministerrådet

Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp (RedMic)

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar (MF) från enskilda avlopp. De övergripande målen är att 1) identifiera och kvantifiera utsläppen av MF från enskilda avlopp, 2) utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker, 3) identifiera viktiga källor av MF i privata hushåll och 4) ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll. Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända. RedMic kommer att söka efter MF i avloppsvatten med såväl förutsättningslös som riktad
kemisk analys. Den kemiska metodiken kompletteras med modellstudier av stabilitet och biologiska effekter av MF nedströms reningsverk. Reningstekniker kommer att studeras i en fullskalig forskningsanläggning med utvalda MF, där typiska förhållanden i enskilda avlopp kan simuleras. Viktiga källor i hushåll kommer att spåras med emissionsmodellering samt förbrukningsdata för t.ex. hushållskemikalier, läkemedel och hygienartiklar. I projektets slutskede kommer data på halter av MF från enskilda avlopp, dess miljöegenskaper, källspårning och nya reningstekniker att kombineras i en systemanalys med
riskuppfattningsstudier och en värdering av regulatoriska alternativ. Detta skall resultera i rekommendationer till myndigheter,
skapa möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster samt strategier för minskning av utsläpp av MF från enskilda
avlopp.

Medverkande institutioner och lärosäten:
Umeå universitet (Kemiska institutionen)
Kungliga tekniska högskolan (Institutionerna för mark- och vattenteknik, samt filosofi och teknikhistoria)
Sveriges Lantbruksuniversitet (Institutionen för vatten och miljö)

Finansiering:
Formas

Associerade forskare:
Patrik Andersson, Umeå universitet Peter Haglund, Umeå universitet Jerker Fick, Umeå universitet Misse Wester, Kungliga tekniska högskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut Erik Kärrman, Kungliga tekniska högskolan Karin Wiberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Webbsida:
http://www.redmic.se

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.