Göran Ulväng

forskare docent vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Goran.Ulvang[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7310
Mobiltelefon:
070-2515867
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Fil dr, docent, vid Ekonomisk-historiska institutionen med fokus på förändringar i jordbruk, bebyggelse, konsumtion, finans- och försäkringssystem under 1700- och 1800-talen, med särskilt fokus på herrgårdar och högreståndsmiljöer.

Nyckelord: Jordbruk, hushåll, arbetsorganisation, bebyggelse, landskap, slott, herrgård, boställe, bondgård, ekonomibyggnad, ekonomi, konsumtion, auktioner, pantbelåning, finanssystem, försäkringar 1700-tal, 1800-tal, Uppland.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Min forskning

Mitt intresse för historisk forskning grundlades när jag gick i högstadiet och började med lokalhistorisk forskning och släktforskning.

Efter att ha arbetat som arkeolog i flera år disputerade jag år 2004 på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. I avhandlingen analyserade jag hur bebyggelsen på bondgårdar, prästgårdar och herrgårdar förändrades mot bakgrund mot vad som hände inom jordbruk, hushåll och arbetsorganisation på 1700- och 1800-talen. Avhandlingen publicerades av Gidlunds förlag

Sedan dess har min forskning skett inom främst två fält, materiell kultur, konsumtion och finanshistoria samt herrgårdar.

Materiell kultur, konsumtion och finanser

Från och med 2018 kommer jag vara projektledare för projektet Brandförsäkring på Sveriges landsbygd och den finansiella revolutionen. Organisationsformer, bebyggelse och argument 1734-1850, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Medarbetare är Sarah Linden Pasay.

Sedan år 2015 driver docent Sofia Murhem och jag projektet Kyrkan som sockenbankir. Kyrkokassornas användning för kreditgivning på den svenska landsbygden 1750-1870 som finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Mellan 2010 och 2015 arbetade jag i projektet Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950, också det tillsammans med Sofia Murhem och doktoranderna Tony Kenttä och Lisa Ramqvist. Med material från bl.a. Karlskrona, Borås, Malmö, Karlstad och Stockholm analyseras pantbelåningens roll för människors ekonomi och samhället i stort. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Mellan åren 2005 och 2009 arbetade jag i forskningsprojektet Den glömda konsumtionen – auktionernas roll i 1700- och 1800-talets samhällsomvandling. Vi undersökte auktionsverksamheten och dess betydelse för människors hushåll och ekonomi i Stockholm, Enköping och på den uppländska landsbygden. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och förutom jag deltog även Sofia Murhem och Kristina Lilja. Resultaten presenteras i en bok, Den glömda konsumtionen, som utkom hösten 2013 på Gidlunds förlag.

Herrgårdsforskning

Jag har under 25 års tid gjort studier av herrgårdar och herrgårdskultur och hittills publicerat sju böcker i ämnet.

Under 2020 arbetar jag tillsammans med Anders Wästfelt i ett forskningsprojket om framväxten av herrgårdsmuseer i Sverige under 1900-talet, finansierat av Stiftelsen Lagersberg.

Mellan 2016 och 2019 var jag projektledare tillsammans med Ulrich Lange i projektet Julita under 2000 år som drivs av Nordiska museet och finansierades av Stiftelsen Lagersberg och Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning, och resulterade i en bok.

Mellan 2016 och 2018 var jag involverad i Riksarkivets TORA-projekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien, som syftar till att koordinatsätta jordeboksenheter (gårdar), och inom ramen för detta koordinatsätter jag Sveriges herrgårdar och bruk.

Mellan 2012 och 2016 ledde jag projektet Herrgårdarnas hushållning. Ekonomi, hushållning och materiell kultur på herrgårdar 1700 – 1900, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och med medfinansering av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Ett av mina mål är att skapa ett nationellt centrum för forskning om herrgårdar och eliter i Sverige. En början är hemsidan Svenska herrgårdar - www.svenskaherrgardar.se - som innehåller Databasen Sveriges herrgårdar med uppgifter om svenska herrgårdars ägare, brukare och storlek. Idag rymmer den 1 600 000 uppgifter om 3700 herrgårdar och 7000 ståndsgårdar (militära-, civila- och kyrkliga boställen).

Jag ger även ut nyhetsbrevet Herrgårdsnytt, som förmedlar information om nya forskningsprojekt, konferenser, böcker, artiklar och utställningar och annat som bidrar till kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar. E-postlistan har i nuläget 950 medlemmar. För att bli medlem kontakta mig på: Goran.ulvang(a)ekhist.uu.se .

Jag är även engagerad i Nordiskt Slotts- och herrgårdssymposium och är medlem av styrgruppen för den Europeiska nätverket för herrgårdsforskning, European Network for Country House and Estate Research, ENCOUNTER, som årligen anordna konferenser och workshops.

Lokalhistorisk forskning och kulturmiljövård
Intresset för herrgårdar uppstod ur min lokalhistoriska forskning och släktforskning, som jag ägnat mig åt sedan barndomen.

Jag har bland annat varit redaktör för boken Hagby socken under 1900-talet som utkom hösten 2012 och är redaktör för boken Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020, som skall ges ut sommaren 2020 för att högtidlighålla minnet av att det är 800 år sedan påven bekräftade Hagby kapitels jordinnehav. Jag har bland annat skrivit texter till ett 20-tal informationsskyltar vid sevärdheter i Örsundsbrobygden i samband med att Örsundsbro samhälle har 150-årsjubileum. Mina släktutredningar publicerar jag främst i Svenska Släktkalendern.

Jag är också aktiv medlem i flera föreningar som bevarar kulturarv och som organiserar seminarier och guidade turer, t.ex. Föreningen Gamla Bion i Örsundsbro (som restaurerat och driver en 1920-talsbiograf), Länsforskningsrådet för Uppsala län, Hagby hembygdsförening och Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund (som bl.a. äger och förvaltar en av Sveriges bäst bevarade bondgårdar från sekelskiftet 1700/1800 på ursprunglig plats).

På gårdarna Husby i Gryta och Eka i Hagby, båda i Uppland, utövar jag praktisk kulturmiljövård, med skötsel av betes- och ängsmarker, trädgårdar, alléer och skog samt underhåll av bostadshus och ekonomibyggnader från 1700- och 1800-tal.

Undervisning, föredrag och publik verksamhet

Jag har de senaste åren undervisat på kurserna Globalisering - ett historiskt perspektiv och Ekonomi och Samhälle på Ekonomisk-historiska institutionen. I övrigt har jag undervisat i agrarhistoria och bebyggelsehistoria på både A, B och C-nivå, på Avdelningen för agrarhistoria, SLU samt på Högskolan på Gotland.

Vid sidan av detta håller jag varje år föredrag för föreningar, museer, företag och privatpersoner, genom vilka jag försöker sprida kunskap om agrarhistoria, ekonomisk historia, bebyggelsehistoria, konsumtionshistoria och herrgårdar. Sedan 2007 organiserar jag seminariet Uppland i forskningen som är en mötesplats för hembygds- och släktforskare, akademiska forskare och tjänstemän. Här presenteras och diskuteras den senaste forskningen om Upplands historia.

Sedan år 2013 är jag även redaktör för Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.