Katarina Westerlund

Universitetslektor i empirisk-praktiska studier av religion och teologi vid Teologiska institutionen, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

E-post:
Katarina.Westerlund[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 1869
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i empirisk-praktiska studier av religion och teologi och docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid teologiska institutionen.

Akademiska meriter: TD

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör livsåskådningars utformning och betydelse i samtiden, speciellt i relation till fälten hälsa, andlighet, existentiella frågor, barn och familj. Jag har bland annat sysslat med teori och metodutveckling av livsåskådningsforskningen framför allt i relation till modernitet, senmodernitet och kulturteori.

Avhandlingen Sammanhangets mening. En empirisk studie av livsåskådningar i förställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption (Uppsala: Acta Upsaliensis 2002) lyfter fram livsåskådningar i två specifika kontexter. Den ger dessutom ett teoretiskt bidrag till livsåskådningsforskningen genom att framhålla livsåskådningars kontextualitet.(Se abstract nedan.)

Ett avslutat projekt resulterade bland annat i monografin Frihetens sammanhang. Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Boken behandlar synen på barn och föräldraroll i relation till individualisering och normalitet. Den samtida normalitet som formar familjelivet diskuteras ur ett livsåskådnings- och teologiskt perspektiv.

Under åren 2019-2022 leder jag det mångvetenskapliga forskningsprojektet Pentekostala Migranter i Sverige, påverkan och utmaningar. Projektet som är finansierat av Vetenskapsrådet, studerar församlingar som växer fram genom migration. Projektet fokuserar kulturella och religiösa miljöer med människor från skilda länder och med skiftade bakgrunder.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katarina Westerlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09