Frank Johansson

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
Frank.Johansson[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6488
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på 1) evolution av fenotypisk plasticitet samt lokala anpassningar hos arter och populationer i relation till miljöförändringar och 2) biologisk mångfald i urban miljöer. Jag använder grodor, trollsländor och fiskar som modellorganismer och studerar livshistorie-karaktärer och neutrala DNA-markörer. För tillfället bedriver jag fyra större projekt, se biografi.

PROJEKTBESKRIVNINGAR

Kryptisk genetisk variation och anpassningar in nya miljöer

Syftet med detta projekt är att förstå kryptisk genetisk variation och anpassning i randpopulationer. Kryptisk genetisk variation är genetisk variation som normalt inte uttrycks (”biologins mörka materia”). I stabila miljöer formas individernas egenskaper till ett optimum som inte är optimalt om miljön förändras. Men trots detta sker anpassningar till nya miljöer relativt snabbt. Min hypotes att kryptisk genetisk variation är viktig för anpassningen i nya miljöer. Flicksländor som expandera norrut kommer att användas som modellorganismer. Vi kommer att använda oss av fält- och laboratorieexperiment samt moderna DNA-metoder för att förstå hur kryptisk genetisk variation bidrar till anpassning när miljön förändras.

Biologisk mångfald i urbana miljöer

Detta projekt har två centrala syften och mål. Det första är att förstå hur biologisk mångfald och genetisk mångfald är korrelerad i allmänhet och särskilt i urbana miljöer, och hur detta samband påverkas av miljöfaktorer som t ex storlek på habitat, mänsklig bebyggelse, nätverksstruktur mellan olika habitat mm. Vårt studieområde är Stockholm. Det andra syftet är att erbjuda förvaltare, planerare och andra intressenter ett web-baserat verktyg som kan användas för att planera, designa och utvärdera biologisk mångfald i urbana dammar (dammar i staden).

Färgseende och färgmönster-interaktioner i en näringskedja

Projektets syfte är att förstå hur färgseende och färgmönster samverkar och interagerar i en näringskedja bestående av fågel – jungfruslända -fluga. Målet är att förstå dessa interaktioner på flera nivåer: fysiologisk, beteende och ekologisk. Vi kommer bland annat att studera fotoreceptorers fysiologi, färgmönstervariation hos jungfrusländor i naturen och bytesfångst hos fåglar. Studieobjekt är jungfrusländor, men även flugor och fåglars färgseende studeras med avseende på födokedje-interaktioner.

Effekter av klimatförändringar på arters anpassningar

I detta projekt studerar vi tillväxt och utveckling hos flicksländelarver längs en gradient från södra till norra Europa (3700km). Vi försöker förstå hur temperaturförändringar påverkar tillväxt och utveckling hos olika arter och populationer.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet och FORMAS

För mer information se den engelska versionen av min hemsida.

Kontakt: frank.johansson[at]ebc.uu.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frank Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09