Dag Lindström

professor vid Historiska institutionen

E-post:
dag.lindstrom[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1556
Fax:
018-471 1528
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i historia

~~Jag disputerade 1991 på avhandlingen Skrå, stad och Stat. Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350–1622, som behandlar relationerna mellan hantverksskrån, de styrande i staden och rikets centrala styre. Därefter har jag varit verksam vid flera olika lärosäten, bland annat Linköpings universitet under åren 1995–2010. Sedan 2010 är jag åter verksam vid Uppsala universitet och 2013 befordrades jag till professor.
Min forskning har främst rört städer och urban historia från senmedeltid till tidigt 1800-tal. Där har jag bland annat ägnat mig åt frågor om brottslighet, rättskipning, sociala normsystem, relationer mellan lokalsamhälle och centralmakt, samt tidig nöjeskultur. Under senare år har jag återvänt till skråhantverket för att ur ett genusperspektiv studera arbete och försörjningsstrategier under 1600- och 1700-talen inom projektet "Gender and Work" som bedrivs vid Historiska institutonen under ledning av Maria Ågren. I samband med detta har jag också kommit att intressera mig för frågor kring hushållsbildning och boendeförhållanden i städer under 1700-talet. I ett annat forskningsprojekt studerar jag ogifta män i Sverige från mitten av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet.
Jag har undervisat på alla nivåer inom högskolans utbildningssystem. Där har jag även varit ansvarig för utbildningsprogram på kandidat- och masternivå, liksom föreståndare för en ämnesövergripande forskarskola. För närvarande är jag studierektor för institutionens forskrutbildning. Jag är även ordförande för beredningsgruppen inom samhällsvetenskap och humaniora inom Vetenskapsrådets program för internationell postdok. Jag har själv vistats vid universitetet i Münster som postdok, samt även deltagit i flera internationella samarbetsprojekt och jag har överhuvudtaget ett stort intresse för internationellt samarbete och internationaliseringsfrågor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dag Lindström
Senast uppdaterad: 2021-03-09