Mattias Martinson

professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

E-post:
Mattias.Martinson[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 6867
Mobiltelefon:
070-4250472
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mattias Martinson är professor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning. Hans huvudintressen är filosofisk teologi, kulturteologi, kritisk teori och kontinental filosofi.

Martinson är dekanus för teologiska fakulteten och huvudredaktör för den internationella tidskriften Studia Theologica. Nordic Journal of Theology (Routledge - T&F)

Akademiska meriter: TD, doc

Mina kurser

Biografi

Mattias Martinsons huvudsakliga forskningsinriktning ligger i att kombinera reflektion kring kristen trosåskådning, traditionell västerländsk filosofi och postmodern kulturteori. Martinson disputerade år 2000 på en avhandling som fördjupade vissa fundamentalteologiska problem och belyste dem med hjälp av den tyske filosofen och kulturkritikern Theodor W. Adornos tänkande. Den traditionella universitetsteologins legitimitetskris i den moderna akademin användes som en nyckel till en tolkning av den postmoderna vetenskapens och kulturens predikament.

Denna typ av reflektion har sedan utvecklats vidare i böcker som Postkristen teologi (Glänta 2007) och Katedralen mitt i staden (Arcus 2010), då med hjälp av ytterligare filosofiska resurser som Friedrich Nietzsche, Gianni Vattimo, Gilles Deleuze och Michel Foucault. I dessa böcker bearbetas på olika sätt frågan om den nutida sekulära och profana västerländska – särskilt den svenska – kulturens beroende av ett specifikt kristet språk och tänkande. I den förstnämnda boken diskuteras behovet av en fördjupad teologisk förståelse av denna sekularitet, dvs. hur den i sig själv uttrycker en bestämd aspekt av den kristna tro som den till stora delar har övergivit. I Katedralen mitt i staden bearbetas frågan om den nutida ateismens relation till teologisk problematik. Den mer precisa grundfrågan är snarast vilka teologiska implikationer som följer ur ett ateistiskt och ateologiskt språk och tänkande, eller, annorlunda uttryckt: vilka dolda teologiska föreställningar som kommer till uttryck genom själva förnekandet av en viss teologi.

Martinson medverkar i boken Focucault och antiken (Tankekraft förlag 2017), med en essä om Michel Foucaults läsningar av patristiska texter. Texten, som har rubriken "Den postkristne Foucault", anknyter till frågan om hur det sekulära tänkandet förmedlas av kristen problematik, nu mot bakgrund av Foucaults uttalade och modernitetskritiska intresse för patristik.

I sin senaste bok Sekularism, populism, xenofobi. En essä om religionsdebatten (Eskaton 2017) tillämpas tidigare forskning om ateism i en kritisk diskussion kring sekularism och svensk religionsdebatt efter 2010. Oroväckande paralleller mellan högerextrem och sekularistisk retorik diskuteras och debattens moraliska halt granskas. En serie artiklar på besläktade teman har publicerats under 2017 eller kommer att publiceras under 2018, både i svenska och engelska tidskrifter och böcker.

Martinsons arbete med Adornos tänkande och den tyska kritiska teorin har även resulterat i boken Efter Adorno (Glänta 2003), och ett stort antal artiklar, exempelvis om Adorno's förhållande till Sören Kierkegaards tänkande, Adorno's positivismkritik, hans utopism, musikfilosofi och hans esteticerande filosofiska praktik. För närvarande intresserar sig Martinson för relationen mellan Schellings idé om positiva filosofi och Adornos så kallade negativa dialektik.

Martinson har vidare skrivit inom det mer specifika området dogmatik – exempelvis i böcker som Tro och tvivel (Studentlitteratur 2004), Mänsklig frälsning (WPT 2002) och Systematisk teologi (Verbum 2007). Ett ytterligare forskningsintresse är den snävare frågan om den moderna religionsvetenskapens och teologins vetenskapsteoretiska förutsättningar som Martinson förutom i en rad artiklar har diskuterat i boken Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen (Nya Doxa 2009). En artikel om reformationen, och framförallt den bristande nutida förståelsen av reformationstidens sociala och intellektuella mångfald, publiceras under hösten 2017 i Kyrkohistorisk årskrift.

Martinson är ämnesföreträdare för ämnet systematisk teologi med livsåskådningsforskning och handleder för närvarande sju doktorander. Hans stora internationella kontaktnät har sin främsta utgångspunkt i kontakter vid University of Glasgow, och inom International Society for Religion, Literature and Culture (ISRLC). Martinson är huvudredaktör för den internationella peer-review-tidskriften Studia Theologica. Nordic Journal of Theology. Han är även ansvarig för ISRLCs internationella konferens som går av stapeln i Uppsala den 28-30 september 2018, på temat The Place of Truth (se http://isrlc2018.se/).

Martinson är sedan 2014 dekanus för teologiska fakulteten och nu inne på sin andra period. Han leder i den rollen ett omfattande arbete som syftar till att förnya teologiska fakultetens forsknings- och utbildningsprofil.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.