Maria Liljas

forskare vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Religionspsykologi

E-post:
maria.liljas[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 6818
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
Maria.Liljas[AT-tecken]crs.uu.se
Telefon:
018-471 6818
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, plan 2, hus 22
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Maria Liljas Stålhandske (f 1970), TD 2005, Docent 2013, forskare i religionspsykolog vid teologiska fakulteten. Verksam som forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), och som forskningsadministratör vid Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology (SALT), Uppsala universitet.

Akademiska meriter: FM, TD

Mina kurser

Biografi

Min forskning fokuserar existentiella behov och psykisk hälsa i den senmoderna kontexten. En övergripande fråga i mitt arbete är vad som händer med riter och livsfrågor i ett samhälle som präglas av religiös privatisering. Jag är också intresserad av vad som händer när olika normer och värderingar krockar – mellan individer och grupper, men också inom enskilda individer som ställs inför svåra val. Idag bedriver jag tvärvetenskaplig forskning om begravningsplatsens funktion i det nutida mångreligiösa och sekulära Sverige. Hur brukas begravningsplatserna? Vad säger dessa bruk om livsfrågor och behovet av ritualisering och meningsskapande hos dagens svenskar? Vad säger de om normer för sörjande? Projektet ingår i Linnéstödsprogrammet Impact of Religion och bedrivs i samverkan med forskare från Linköping, Lund och SLU.

Mitt postdok-projekt, som finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS - numera FORTE), handlade om abortsituationens existentiella aspekter. Även detta projekt var tvärvetenskapligt och drevs i samarbete med Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap samt Institutionen för Kvinnors och barns hälsa. Studien inkluderade kvantitativt enkätmaterial och kvalitativa intervjuer med abortpatienter. Resultaten, som presenteras i flera internationella peer-reviewd tidskrifter och bokkapitel i svenska antologier, visar på abortsituationens komplexitet och indikerar att ett behov av existentiell bearbetning ofta kan föreligga i samband med tidig abort. Jag arbetar nu också med en mer övergripande antologi om abort, där forskare från juridik, omvårdnadsvetenskap och psykologi kommer att ingå. Antologin kommer att ges ut av Studentlitteratur, förhoppningsvis under 2012. Eftersom abort är ett ämne där flera privata och offentliga arenor möts är de värderingsmässiga aspekterna särskilt intressanta att belysa.

I min avhandling Ritual invention: A play perspective on existential ritual and mental health (2005) diskuterar jag relationen mellan rit och psykisk hälsa i det nutida svenska samhället. Avhandlingen utgår ifrån Donald Winnicotts perspektiv på lek och hälsa och kan placeras inom det tvärvetenskapliga området ritual studies. Det teoretiska resonemanget i avhandlingen illustreras med hjälp av en fallstudie över ett rituellt experimentprojekt i 1990-talets Sverige.

Förutom ovanstående vill jag nämna ytterligare två intresseområden i mitt arbete – lek och kärlek. I mina ritstudier har jag sysselsatt mig med kopplingen mellan den vuxna riten och barnets lek. Med Winnicotts ord kan man säga att båda befinner sig i mellanområdet – mellan det inre och det yttre, där också kreativiteten har sin plats. Kärleksrelationer består också i ett liknande möte, samtidigt som samhällets normer och roller skapar ramar för hur detta möte gestaltas. I ett bokkapitel har jag presenterat en mindre studie om synen på sexualitet, äktenskap och kärlek hos unga svenskar.

För mer utförlig information – se mitt CV samt min publikationslista (finns också på DiVA).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.