Ulrika Winblad

professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
Ulrika.Winblad[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6563
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

professor Stf Prefekt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Administration

E-post:
ulrika.winblad[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i socialmedicinsk forskning och chef för forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Insitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Min forskning är inriktad på frågor som rör sjukvården- och äldreomsorgens styrning och organistation med speciellt fokus på de marknadsreformer som införts det senaste två decenennierna. I flera av forskningsprojekten undersöks effekterna av privatiserings- och valfrihetsreformer, tex med avseende på kvaliteten och patientens ställning.

Akademiska meriter: Docent, DMSc

Nyckelord: healthcare marketization public administration health policy privatization eldercare integration of care health services research contracting monitoring

Mina kurser

Biografi

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

 • How can public authorities monitor private social service providers? (projektledare Ulrika Winblad), Finansierat av Vetenskapsrådet, 2012-2015.
 • Fritt vårdval i primärvården – hur påverkas jämlikheten? (Ulrika Winblad) Finanserat av FAS, 2012-2014.
 • Why no third sector in Swedish elder care? (projektledare Paula Blomqvist) Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2012-2014.
 • Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen – en förutsättning för välfungerande konkurrens? (projektledare Ulrika Winblad) Finansierat av Konkurrensverket, 2012-2014.
 • Hinder och möjligheter för kvalitetsförbättringsarbete – en processtudie av de nationella kvalitetsregistren (projektledare Ulrika Winblad), Finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2013-2015.
 • Förvaltning som business. Marknadsanpassningens konsekvenser för processer, aktörer och värden. (Ulrika Winblad), nätverksbidrag. Riksbankens Jubileumsfond, 300 000 kr.

Avslutade projekt:

 • Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård – vad visar forskningen?” finansierat av Myndigheten för vårdanalys, 2011-2012.
 • Patienters och medborgarnas behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information” Finansierat av Socialdepartementet (S2010:05), 2010-2011.
 • Den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. Finansierat av Finansdepartementet, Expertrådet för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), 2009-2010.
 • Äldres förutsättningar att välja utförare inom hemtjänsten – vilken betydelse har informationen? Vårdforskningsmedel, Medicinsk Fakultet, 2010-2011.
 • Privat och offentlig äldreomsorg – hur kan kvalitetsskillnader förklaras? Vårdforskningsmedel, Medicinsk Fakultet, 2010-2011.
 • Privat eller offentlig primärvård – hur påverkas kvaliteten? Vårdforskningsmedel, Medicinsk Fakultet, 2009-2010.
 • Kundval i hemtjänsten. Erfarenheter av information och uppföljning. Finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting,
 • Demokrati och individuella rättigheter inom den svenska välfärdsstaten. Finansierat av Vetenskapsrådet, (projektledare Paula Blomqvist), 2008-2012.
 • Post-doctjänst från FAS. Den politiska styrningen av hälso- och sjukvården, År 2005-2007.
 • Äldreomsorg på entreprenad: hur bevakas kvaliteten?, Finansierat av FAS (projektledare Paula Blomqvist), År 2004-2007.
 • Den deltagande patienten, Finansierat av Landstingsförbundet och Hjärt- och lungfonden. (projektledare Judy Arnetz), År 2004-2006.
 • Mellan offentligt och privat. Demokratisk styrning i sjukvårdens nätverk, Finansierat av Vetenskapsrådet, (projektledare Kerstin Sahlin Andersson), År 2004-2007.
 • Utvärdering av Resursteam – ett nytt sätt att rehabilitera långtidsjukskrivna, Finansierat av försäkringskassan i Uppsala län. År 2005- 2007.

Undervisning

 • Samordnare för masterprogrammet i folkhälsa.
 • Kursledare för kursen i Ledarskapsutbildning (2 hp) termin 10, Läkarprogrammet.
 • Kursledare för kursen Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation” (7,5 hp), Masterprogrammet i Folkhälsa
 • Kursledare för kursen Tillämpad analys: Organisation och ledarskap inom vård och omsorg B (OLVO B)
 • Därutöver undervisar jag kontinuerligt i Health policy och vetenskaplig metod på olika kurser på Läkarprogrammet, fristående kurser, masterprogrammet i folkhälsa, Vårdvetenskap D, och på forskarutbildningskurser vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

 • Doktorandhandledning:

 • Har handlett två doktorander fram till disputation: Mio Fredriksson (f. -76), Annica Ernesäter (f. -70)
 • Handleder fem doktorander: Johanna Törmä (f.-81), Ragnar Stolt (f.-80), Kristin Wisell (f.-80) och David Isaksson (f. -82) och Linda Moberg (f.- 86).

Uppdrag

 • Ordinarie ledamot av Institutionsstyrelsen sedan 2005
 • Koordinator för forskarutbildning vid Inst för folkhälso- och vårdvetenskap 2008-2012.
 • Ordförande i Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala, 2003-2007
 • Styrelseledamot i Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala 1999-2003

Curriculum vitae

Se CV till höger om fotografiet ovan.

Övrigt

Har fleråriga forskningsprojekt finansierade från Vetenskapsrådet, FAS, Riksbankens Jubileumsfond, Konkurrensverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Är återkommande reviewer för: Health & Social Care in the Community, Social Science& Medicine, Scandinavian Journal of Public Health, Socialvetenskaplig tidskrift, Health Policy mfl.

Har varit opponent vid två tillfällen och betygsnämndsledamot vid flera tillfällen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.