Ninna Edgardh

professor i kyrkovetenskap särskilt diakonivetenskap vid Teologiska institutionen, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

E-post:
Ninna.Edgardh[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2669
Mobiltelefon:
073-3130705
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är ämnesföreträdare i kyrkovetenskap. Min professur i kyrkovetenskap har diakonivetenskap som särskild profil. Diakonivetenskap handlar om studiet av kristet motiverat socialt arbete. Mitt andra stora forskningsintresse handlar om kristet gudstjänstliv. En röd tråd i min forskning är genusperspektivet. Läs gärna mer på min privata hemsida och blogg.

Akademiska meriter: TD, docent

Min forskning är inriktad på förändringsprocesser i kyrka och samhälle, med särskilt fokus på genus.

Mitt primära forskningsprojekt just nu handlar om diakoni och kön i det senmoderna Europa. Jag medverkar också i ett projekt om värderingsförändringar inom forskningsprogrammet Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy.

Boken Ecclesiology in the Trenches. Theory and Method under Construction utkom 2015 och speglar kyrkovetenskapen som forskningsämne de senaste tjugo åren. Min artikel handlar om genusperspektiv på ecklesiologi.

Jag doktorerade 2001 på en avhandling med titeln Feminism och liturgi – en ecklesiologisk studie. Den handlar om försök till förnyelse av den kristna gudstjänsten med utgångspunkt i feministiska krav.

År 2010 publicerade jag boken Gudstjänst i tiden, som handlar om gudstjänstlivets förändring i Svenska kyrkan 1968-2008. Jag har också arbetat med Sinnesrogudstjänster, som är en diakonalt motiverad förnyelse av gudstjänstlivet i Svenska kyrkan.

Den diakonala inriktningen på min forskning har framför allt kommit till uttryck i mitt arbete som föreståndare och forskare vid Diakonivetenskapliga institutet (senare CRS) 2001-2009. Där deltog jag i utveckling, ledning och genomförande av ett antal större projekt, varav flera involverat forskare från flera europeiska länder:

* Från statskyrka till fri folkkyrka

* Välfärd och religion i europeiskt perspektiv

* Welfare and Values in Europe; Transitions Related to Religion, Minorities and Gender

*Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ninna Edgardh
Senast uppdaterad: 2021-03-09