Katarina Westerlund

utbildningsledare teol. fak. vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
katarina.westerlund[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1869
Mobiltelefon:
070-4250019
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Universitetslektor i empirisk-praktiska studier av religion och teologi vid Teologiska institutionen, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

E-post:
Katarina.Westerlund[AT-tecken]teol.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250019
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor och docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning och utbildningsledare vid teologiska fakulteten.

Akademiska meriter: TD

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör livsåskådningars utformning och betydelse i samtiden, speciellt i relation till fälten hälsa, andlighet, existentiella frågor, barn och familj. Jag har bland annat sysslat med teori och metodutveckling av livsåskådningsforskningen framför allt i relation till modernitet, senmodernitet och kulturteori.

Avhandlingen Sammanhangets mening. En empirisk studie av livsåskådningar i förställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption (Uppsala: Acta Upsaliensis 2002) lyfter fram livsåskådningar i två specifika kontexter. Den ger dessutom ett teoretiskt bidrag till livsåskådningsforskningen genom att framhålla livsåskådningars kontextualitet.(Se abstract nedan.)

Ett avslutat projekt resulterade bland annat i monografin Frihetens sammanhang. Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Boken behandlar synen på barn och föräldraroll i relation till individualisering och normalitet. Den samtida normalitet som formar familjelivet diskuteras ur ett livsåskådnings- och teologiskt perspektiv.

Jag arbetar halvtid som lektor vid teologiska institutionen och är utbildningsledare för Teologiska fakulteten på andra halvan av min tjänst. Inom ramen för denna tjänst är jag huvudföredragande i teologiska fakultetsnämnden, arbetar med verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning, samt utgör universitetsförvaltningens representant i fakultetsledningen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katarina Westerlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09