Katarina Gustafson

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
katarina.gustafson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2450
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Docent i pedagogik och lektor i Barn- och ungdomsvetenskap.

Min forskning handlar om tidsrumsliga aspekter och mobilitet i barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete.

Jag undervisar i fristående kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUV) på grund- och masternivå samt inom förskolelärar- och lärarprogrammen.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Mitt forskningsområde är

barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete inom familj, skola, fritid och boende. Utgångspunkten är barns aktörskap och rumsliga aspekter på barndom. Jag studerar fenomen som barns vardagsmobilitet, mobila förskolor, barns och ungdomars skolvardag, barn i urbana miljöer, segregation samt lokala skolmarknader. Ett annat forskningsområde är skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd samt specialpedagogers/speciallärares yrkesprofessioner.

I min forskning arbetar jag både med traditionella etnografiska metoder (som deltagande observationer och intervjuer) som med video-etnografier samt med barns egna dokumentationer i form av barns berättelser, fotografier, kartor etc.

Jag ingår i följande forskningsmiljöer

Barn- och ungdomsvetenskap

http://www.edu.uu.se/forskning/barnochungdomsvetenskap/

Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices, CLIP http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/clip/

Pågående forskningsprojekt

Projektledare för projektet Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer i samarbete med docent Danielle Ekman Ladru. (finansierat av FORMAS)

Projektledare för projektet Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik, ett longitudinellt projekt i samarbete med docent Danielle Ekman Ladru. (finansierat av VR)

Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor. I samarbete med docent Danielle van der Burgt. (finansierat av RJ)

Speciella yrken? - ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning. I samarbete med professor Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet och professor Kerstin Göransson, Mälardalens Högskola. (finansierat av VR)

Min undervisning

Jag ansvarar för och undervisar i fristående kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap, BUV, på grund- och masternivå. Jag arbetar också med undervisning inom förskolelärar- och lärarprogrammen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.