Mikael Alm

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
Mikael.Alm[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1524
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i historia. Kontaktperson i nätverket Matariki. Medlem i Mentorskollegiet. Forskar om politisk och social kultur i revolutionernas tidsålder. Leder för närvarande projektet Gustav's Hand: Digitisation, Digital Enhancement, and Dissemination of the Gustavian Collection (infrastruktur, RJ), som syftar till att digitalisera Gustav III:s privata arkiv.

Senaste bok: Sartorial Practices and Social Order in Eighteenth-Century Sweden: Fashioning Difference (Routledge 2021)

Akademiska meriter: FD

Fil. dr Uppsala Universitet 2002, docent Uppsala universitet 2012, professor Uppsala universitet 2022.

Jag har i min forskning sysselsatt mig med frågor om makt, makthierarkier och hur maktrelationer kommer till uttryck, gestaltas och legitimeras, med särskilt fokus på det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets politiska och sociala kultur. Jag bedriver för närvarande ett projekt om kläder som markörer av social olikhet och hierarki i 1700-talets Sverige.

Jag samverkar flitigt med media med historiskt berättande och expertis, från radio och dagspress via SVT och TV4 till brittiska BBC.

Jag undervisar på alla akademiska nivåer och bedriver en bred pedagogisk verksamhet – från A-kurs till forskarutbildningskurser, från salsföreläsningar till arbetande seminarier om forskningsprocess och vetenskapligt hantverk, från kursutveckling till pedagogiskt ledarskap på fakultetsnivå. Jag tilldelades Uppsala universitets pedagogiska pris för framstående lärargärning år 2007.

Jag är medlem i mentorskollegiet. Mina undervisningserfarenheter är breda, såväl ifråga om nivåer som undervisningsformer. Syftet med mitt mentorskap är att jag, som erfaren lärare, skall spegla mina mindre erfarna kollegors undervisningsarbete och därmed bidra till att medvetandegöra problem och möjligheter i den pedagogiska situationen för dem. Medlet för detta är samtal – före undervisningstillfället angående syftet med detsamma och medlen därtill, och efter undervisningstillfället för att samla upp och tillsammans utvärdera arbetet. Jag ger även mentorshandledning på engelska.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Alm
Senast uppdaterad: 2021-03-09