Hjalmar Fors

gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
Hjalmar.Fors[AT-tecken]ki.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare (FD, 2003; docent, 2014) kopplad till inst. för i idé- och lärdomshistoria, samt även Förste Bibliotekarie vid Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Biografi

Jag är filosofie doktor (2003) och docent (2014) i idé- och lärdomshistoria och förste bibliotekarie vid Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.

Mitt forskningsområde är vetenskaps- och medicinhistoria (perioden 1500-talets mitt till 1900-talets början), men jag har även ägnat mig åt modern teknikhistoria och STS (Science and Technology Studies). Främst är jag intresserad av cirkulation av kunskap och vad kunskapsutbyten innebär i termer av makt och maktutövning. Ett annat starkt intresse rör frågor om vetenskapens rumslighet och materialitet. Jag samarbetar också med naturvetare för att praktiskt återskapa vetenskapliga experiment och hantverkspraktiker (experimentell vetenskapshistoria).

Forskning

Mitt nuvarande forskningsprojekt, Att rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktiker inleddes 2015 och beräknas avslutas 2018. Det är förlagt till inst. för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, och utförs i samarbete med Nils-Otto Ahnfelt, som är analytisk farmaceutisk kemist. Genom att återskapa en tidigmodern medicin, kallad Hiärnes Testamente, rekonstruerar vi försvunna farmaceutiska, medicinska och botaniska färdigheter. Projektet integrerar medicinhistoria i det global- och vetenskapshistoriska forskningsfältet och omtolkar betydelsen av exotiska substanser i tidigmodern medicinsk praktik. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Jag är också forskningsledare för ett STINT-finansierat samarbete med CESIMA (Centro Simao Mathias de Estudos em Historia da Ciencia) vid Pontifica Universidade Católica i Sao Paulo, Brasilien. Syftet med projektet är att kritiskt granska och utveckla de teorier om globala kunskapsutbyten som sprungit ur fältet postkoloniala studier. Från svensk sida medverkar avd. för Vetenskapshistoria och inst. för idé- och lärdomshistoria i Uppsala, samt enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.