Åsa af Geijerstam

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
asa.af.geijerstam[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2416
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i didaktik med inriktning svenska. Mina forskningsintressen rör framför allt aspekter av skrivande och läsande i olika ämnen i skolan. För närvarande arbetar jag som forskare i projektet Läsmetoder under lupp. Konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker (VR). Jag undervisar på grund-, master och forskarnivå. Jag ingår i forskargruppen STOLP och arbetar också med konstruktionen av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

Akademiska meriter: Docent

Jag disputerade i lingvistik i dec 2006 med avhandlingen Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Jag har sedan dess arbetat med forskning rörande elevers läsande och skrivande i olika ämnen i skolan, bland annat i VR-projekten Testet under lupp. Konstruktion av läsförståelse i internationella test. samt Funktion, Innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i olika skolår. Jag har även arbetat med olika uppdrag för Skolverket, framför allt i samband med läsförståelseprovet PIRLS.

Jag har på olika sätt fungerat som referensperson i arbetet med de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa af Geijerstam
Senast uppdaterad: 2021-03-09