Eva Sandstedt

professor emer. i sociologi vid Sociologiska institutionen, Emeriti

E-post:
Eva.Sandstedt[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 1200
Mobiltelefon:
076-0525225
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

professor emer. i sociologi, ssk bostads- och urbansociologi 06 vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
Eva.Sandstedt[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6522
Mobiltelefon:
076-0525225
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

  • B.A. 1969
  • Ph.D., Uppsala University 1981
  • Associate Professor (docent), Uppsala University 1991
  • Professor of Sociology, Uppsala University 2006

Den akademiska verksamheten har förutom undervisning inneburit forskning, initiering och ledning av forskningsprojekt samt handledning och bedömning av andras forskningsarbeten inom ämnesområdet. Härtill kommer intern administration och kontakter med omgivande samhälle.

Forskning

Forskningen behandlar olika aspekter av boende och vardagsliv i efterkrigstidens Sverige. Förändringar i stadens struktur och de boendes levnadssätt har empririskt undersökts med kvantitativa och kvalitativa metoder och belysts med hjälp av internationella teorier inom sociologin. Organiserande principer och begrepp som återkommer i arbetet i sin helhet är motsatsparen privat/offentligt, risk/hållbarhet samt tillhörighet/isolering.

Publikationer (urval)


a) Familj och grannskapsidé i stadsplanering kontra ett tilltagande en(sam)boende i det moderna samhället

Franzén, Mats & Sandstedt, Eva (1981) Grannskap och Stadsplanering. Om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige (Neigbourhood and City Planning. State and Housing Construction in Post War Sweden). Uppsala, Sweden: Acta Universitatis Upsaliensis (doktorsavhandling).

Sandstedt, Eva (1983) 'Kvinnoliv och stadsmönster (Women's Lives and City Structure)' i Det Nya Vardagslivet - och vägen dit / Forskargruppen för det nya vardagslivet ( in The New Everyday Life - and the Way to it). Köpenhamn:Nordisk ministerråd (kapitel).

Franzén, Mats & Sandstedt, Eva (1993) Välfärdsstat och byggande. Det nya stadsbyggnadsmönstret i efterkrigstidens Sverige (The Welfare State and Housing Construction. The New City Structure in Post War Sweden). Stockholm: Arkivs Förlag (bok).

Sandstedt, Eva (1990) Hushållsstrukturens förändring och enboendets betydelse. En välfärdsanalys. (An Analyses of Welfare: Changes in Household Structure and Significance of Single Living). Rapport Nr 14 från levnadsnivåprojektet, Institutet för social forskning (Report No. 14 from the Project of Level of Living at the Institutet of SOFI), Stockholms Universitet.

Sandstedt, Eva (1991) Att Bo Ensam. Om enboendeliv i Sverige (To Live Alone. Single living in Sweden). Stockholm: Statens råd för Byggnadsforskning (bok).

Sandstedt, Eva (2000) 'Enboendet på frammarsch' (The Trend of Single Living) i Framtider nr. 2/2000 (artikel).

Sandstedt, Eva (2003) 'Familj-Hushåll-Boende' (Family - Household - Living) i Bilaga 1 till Bra bostadsutformning. Regler, kvalitet, kostnader och exempel för flerbostadshus. Karlskrona: Boverket (myndighetsrapport).

b) Miljöfrågans intåg i sociologin och krav på nya synvinklar. Uppkomna inomhusproblem och visionen om ett hållbart bostadsbyggande.

Lidskog, Rolf & Sandstedt, Eva & Sundqvist, Göran (1997) Samhälle, risk och miljö. Sociologiska perspektiv på det moderna samhällets miljöproblem (Society, Risk and Environment. Sociological Perspectives on Environmental Problems in Modern Society). Lund:Studentlitteratur (bok).

Sandstedt, Eva, (1998) 'Environmental health problems indoors: A comparison between the 1930's and 1990's' in Scandinavian Housing & Planning Research (15):4, p. 297-312 (artikel).

Sandstedt, Eva 1999) 'Bostaden och byggnaden - en miljöfråga inte bara idag utan också igår' (Housing and Building - a Historical Environmental Issue) s. 44-74 i Bengtsson, Bo & Sandstedt, Eva Att bygga om Sverige, en antologi om boendemiljö (To Reconstruct Sweden. An Anthology about Housing Environment). Stockholm: Boinstitutet (antologi).

Bengtsson, Bo & Sandstedt, Eva (1999) (red) Boinstitutets årsbok 1999. Systemskifte i bostadspolitiken (A Change-over in Swedish Housing Policy). Stockholm:Boinstitutet.

Sandstedt, Eva, & Tielman, Sanna (1999) Samhällsvetenskaplig forskning om sjuka och sunda hus. En litteratursammanställning (Social Scientific Research about Healthy and Unhealty Buildings. A State of the Art). Arbete och hälsa, Vetenskaplig skriftserie 1999:16, Stockholm: Arbetslivsinstitutet (rapport).

Sandstedt. Eva (2000) 'Från social välfärd till hållbar välfärd - den nya bostadspolitikens diskursiva anknytning' (From Social Welfare to Sustainable Welfare - The Discursive Context of the New Housing Policy) i (red.) Anders Lindbom Den nya bostadspolitiken (The New Housing Policy in Sweden). Umeå: Borea (kapitel i bok).

Sandstedt, Eva (2001) 'Är sjuka/sunda hus en ny samhällsfråga' (Is the Sick/Sound building Question New?) i Gösta Blücher & Graninger, Göran (ed.) Från våra sinnen. En antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken (Our Perceptions. An Anthology about the Relation Between Physical Environment, Health and Perceptions). Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Linköping: Linköpings universitet.

Larsson, Bengt & Elmroth, Arne & Sandstedt, Eva (2003) Västra Hamnen Bo01- Framtidsstaden, en utvärdering (A Vision of Housing Sustainabilty. Implementation of a Quality Plan - An Evaluation), Institutionen för byggnaddsekonomi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg (kapitel).

Sandstedt, Eva (2003) '"Sjuka hus" eller "hysteriska kärringar" - om vetenskaplig osäkerhet och samhälleliga metaforer' (Sick Buildings or Hysterical Women? Scientific Uncertainty and Societal Methaphors) i Människan inomhus. Perspektiv på vår tids inneliv (Indoor Life). Stockholm:Formas, Vårdalstiftelsen (kapitel).

Engvall Karin & Sandstedt Eva & Norrby Christina (2003) 'The Stockholm Indoor Environment Questionnaire: a sociologically based tool for the assessment of indoor environment and health in dwellings'. Paper I in Engvall Karin, A Sociological Approach to Indoor Environment in Dwellings. Risk Factors for Sick Building Syndrome (SBS) and Discomfort. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1276. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis (kapitel).

Engvall, Karin & Norrby, Christina & Sandstedt, Eva (2004) "The Stockholm Indoor Environment Questionnaire: a sociologically based tool for the assessment of indoor environment and health in dwellings"', in Indoor Air, Volume 14, February 2004 (artikel).

Boström, Magnus & Sandstedt, Eva (red.) (2004) Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning (Are we on the right track? Searching the Key of the Environmental Question), Stockholm: FORMAS (antologi).

Dalman, Eva & Sandstedt, Eva (2005) "Who was the Western Harbour intended for?" in Persson, Bengt (ed.) Sustainable city of Tomorrow. Bo01 - Experiences of a Swedish Housing Exposition. Stockholm: FORMAS (kapitel bok).

Sandstedt, Eva (2009) "On the borderline of 'sick' and 'healthy' buildings and schools: the concept of sustainability problematised", Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, Vol. 14, Issue 5, p. 431–441 (artikel).

c) Känslan för det allmänna och gemensamma i kontrast till det privata och individuella. Boendeformer för äldre samt kollektivhusets idé och realitet.

Jacobsson, Kerstin & Sandstedt Eva (2011) "Medborgerligt medvetande och social sammanhållning" (77-113), "Politiken i vardagen för arbetare och företagare" (115-149), "Arbetslös, sjuk och utanför"(151-176) i: Kerstin Jacobsson (red.) Känslan för det allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra. Umeå: Boreá (kapitel i bok).

Sandstedt, Eva & Abramsson M. (2012) ”Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning” (s.19-33 ), ”Bostadsmarknad och boendeformer för andra halvan av livet” (s.155-168) i: M.Abramsson & C. Nordh (red) Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Stockholm: Studentlitteratur (kapitel i bok).

Sandstedt, Eva (2011) Collaborative Housing - A New Culture in the Cities? A study of a way of living beyond the family. Paper and speech at the 41 st Conference Reclaiming the City: Building a Just and Sustainable Future, New Orleans Lousiana March 16-19, 2011 UAA (Urban Affairs Association).

Sandstedt Eva & Sara Westin (2015) “Beyond Gemeinschaft and Gesellschaft. Cohousing Life in Contemporary Sweden”, in Housing, Theory and Society, Vol.32 (2):131-150 (artikel).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Sandstedt