Anders Ekström

professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
anders.ekstrom[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 1575
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i idé- och lärdomshistoria

Anders Ekström (f. 1965) är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har bedrivit forskning och undervisning under mer än 25 års tid inom ett brett område av modern kulturhistoria, främst perioden 1800-1950, med särskild inriktning mot mediehistoria, visuell kultur, kulturteori, museologi och utställningsstudier, vetenskap och samhälle, vetenskap och medier, humanioras historia samt utbildnings- och forskningspolitik. Han har utgivit ett tiotal monografier och antologier samt publicerat artiklar i tidskrifter som Theory, Culture and Society, Media, Culture & Society, Nineteenth-Century Contexts, Culture Unbound, Early Popular Visual Culture, International Journal of Communication, Victorian Studies, Tidsskrift for kulturforskning, Lychnos, Kulturella perspektiv och Nordisk Museologi.

Ekström har tidigare innehaft akademiska tjänster vid Uppsala universitet, Institutet för studier av utbildning och forskning (Stockholm), Linköpings universitet samt Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Stockholm. Han var fellow vid SCAS (Swedish Collegium of Advanced Study) 1999; gästprofessor vid Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet 2001; gästforskare vid universitetet i Cambridge 2005-2006; och visiting fellow vid CRASSH (Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities) och Clare Hall College, Cambridge, 2013. År 2012 utnämndes han till adjungerad professor i mediehistoria vid Åbo universitet.

Ekström har innehaft flera akademiska förtroende- och ledningsuppdrag. Han har en betydande erfarenhet av akademiskt granskningsarbete samt utvärdering av forskning och utbildning. Han har varit opponent eller ledamot av betygsnämnder vid fler än 25 disputationer och inom flera discipliner. Han har ingått i bedömningspaneler och anlitats som sakkunnig och granskare av universitet, forskningsinstitut, forskningsstiftelser och statliga forskningsråd i flera länder. År 2014 valdes han till prodekan för historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning för perioden 2014-2017. År 2014-2015 var han expert i den statliga museiutredningen. Han har genom åren samarbetat med och haft olika uppdrag för flera museer, både kring utställningar och i andra roller.

Avhandlingen från 1994, Den utställda världen: Stockholmsutställmningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, belönades med Johan Nordströms och Sten Lindroths pris till yngre forskare för framstående lärdomshistoriskt arbete. Under senare år har Ekström tilldelats priser för sitt tvärvetenskapliga arbete samt för att ha initierat diskussioner om humanioras roll i framtidens samhälle.

Nyligen slutförda, pågående och planerade projekt

1. "Dividing times: Cultural techniques and disciplines between history and nature, 1900-1950" (med Staffan Bergwik, Stockholms universitet; planerat projekt).

2. "Exhibitionary media: Publics beyond representation" (planerat projekt).

3. "Integrativa kunskapsmiljöer: Två workshops", 2015-2016 (med Sverker Sörlin, KTH; finansierat av Vetenskapsrådet).

4. "From Pompeii to Fukushima: Time, intermediality and transregional imaginaries in disaster discourse", 2013-2016 (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

5. "Exhibition Studies: A Nordic Network", 2013-2014 (med Brita Brenna, Oslo universitet, och Taina Syrjämaa, Åbo universitet; finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

6. "Katastrofekulturer: Nettverk for humanistisk katastrofeforskning", 2012-2013 (med Kyrre Kverndokk, Oslo universitet, och Isak Winkel Holm, Köpenhamns universitet; finansierat av Norges forskningsråd).

7. "Tidningsutställningar och publikt kunnande, 1897-1930", 2010 (finansierat av Ridderstads stiftelse).

8. "Humanisterna och framtidssamhället", 2010-2012 (med Sverker Sörlin, KTH; finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

9. "Publics on display: A cultural history of audiences and publics", 2008-2012 (finansierat av Vetenskapsrådet).

Publikationer i urval

Monografier, antologier och temanummer av tidskrifter

Cultures of Disasters, red. (med Kyrre Kverndokk), temanummer av Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 7:3 (2015), 202 s.

Tvärgående kulturforskning, red., temanummer av Kulturella perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift 22:1 (2013), 63 s.

Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle (med Sverker Sörlin) (Stockholm: Norstedts, 2012), 288 s.

History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, Routledge Studies in Cultural History 13, red. (med Solveig Jülich, Frans Lundgren and Per Wisselgren) (New York: Routledge, 2011), xii+192 s.

Humanisterna och framtidssamhället (med Julia Boguslaw, Lars Geschwind, Niklas Stenlås, Sverker Sörlin, Miriam Terrell and Eskil Wadensjö), Institutet för Framtidsstudier, Forskningsrapport 2011/1 (Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 2011), 180 s.

Viljan att synas, viljan att se: Medieumgänge och publik kultur kring 1900 (Stockholm: Stockholmia förlag, 2010), 278 s.

Representation och materialitet: Introduktioner till kulturhistorien (Nora: Nya Doxa, 2009), 235 s.

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, Mediehistoriskt arkiv 1, red. (med Solveig Jülich & Pelle Snickars) (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2006), 392 s.

Den mediala vetenskapen, red. (Nora: Nya Doxa, 2004), 390 s.

Dödens exempel: Om självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto Landgren (Stockholm: Atlantis, 2000), 327 s.

Publika kulturer: Att tilltala allmänheten, 1700-1900 (med Martin Bergström and Frans Lundgren), Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Skrifter 23 (Uppsala: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 2000), 182 s.

Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar (Stockholm: Nordiska museets förlag, 1994), 387 s.

Tidskriftsartiklar, uppsatser i antologier och rapporter

"Walk-In Media: International Exhibitions as Media Space", The Routledge Handbook of Museum Media and Communication, red. Kirsten Drotner, Vince Dziekan, Ross Parry & Kim Christian Schröder (London: Routledge, under utgivning).

Integrativa kunskapsmiljöer: Rapport från två seminarier (med Sverker Sörlin) (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2016), 22 s.

"When is the Now? Monitoring Disaster in the Expansion of Time", International Journal of Communication 10 (2016), s. 5342-5361.

"A Failed Response? The Humanities in Transition", Akademisk kvarter 13 (2016), s. 5-15.

"Remediation, Time and Disaster", Theory, Culture and Society 33:5 (2016), s. 117-138.

"Introduction: Cultures of Disasters" (med Kyrre Kverndokk), Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 7:3 (2015), s. 356-362.

"Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet" (med Henrik H. Svensen), Tidsskrift for kulturforskning 3 (2014), s. 6-21.

"Katastrofer och kulturell improvisation", Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin 1 (2014), s. 11-14.

"Katastrofens tid: Pompeji, Johnstown, Fukushima", Annales: Kungl. vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 39 (2013), s. 9-23.

"Självständig eller isolerad? Om samverkan i forskarutbildningen", Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, red. Tomas Forser and Thomas Karlsohn (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 103-110.

"I mellanrummen", Kulturella perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift 22:1 (2013), s. 3-5.

"Kunskapspolitik för ett hållbart samhälle" (med Karin Johannisson and Sverker Sörlin), Kulturella perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift 22:1 (2013), s. 61-66.

"Exhibiting Disasters: Mediation, Historicity, and Spectatorship", Media, Culture & Society, 34:4 (2012), s. 472-487.

"Participatory Media in Historical Perspective: An Introduction" (med Solveig Jülich, Frans Lundgren and Per Wisselgren), History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, eds Anders Ekström et al. (New York: Routledge, 2011), s. 1-9.

"Knowing Audiences, Knowing Media: Performing Publics at the Early Twentieth-Century Fun Fair", History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, red. Anders Ekström et al. (New York: Routledge, 2011), s. 20-31.

"Inledning: Humanisterna och framtidssamhället" (med Sverker Sörlin), Humanisterna och framtidssamhället, Institutet för Framtidsstudier, Forskningsrapport 2011/1 (Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 2011), s. 9-24.

"Seeing From Above: A Particular History of the General Observer", Nineteenth-Century Contexts: An Interdisciplinary Journal, 31:3 (2009), s. 185-207.

"'Showing at One View': Ferdinand Boberg's 'Statistical Machinery' and the Visionary Pedagogy of Early Twentieth-Century Statistical Display”, Early Popular Visual Culture, 6:1 (2008), s. 35-50.

"Kulturhistorisk medieforskning: Fyra spår", Mediernas kulturhistoria, Mediehistoriskt arkiv 8, red. Solveig Jülich, Patrik Lundell and Pelle Snickars (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008), s. 32-45.

"Den nya kulturhistorien: Från representation till materialitet", Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år, red. Nils Andersson and Henrik Björck (Stockholm/Stehag: Symposion, 2008), s. 292-300.

Samverkan som universitetspolitik: Historia, förnyelse, kunskapskultur, Uppsala Papers in History of Ideas 9 (Uppsala: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 2007), 20 s.

"I mediearkivet" (med Solveig Jülich och Pelle Snickars), 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, red. Anders Ekström, Solveig Jülich & Pelle Snickars (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2006), s. 7-43.

"Den falska återkomsten: Om gammal och ny kulturhistoria”, Kulturella perspektiv 4 (2005), s. 1-18.

"Vetenskaperna, medierna, publikerna", Den mediala vetenskapen, red. Anders Ekström (Nora: Nya Doxa, 2004), s. 9-31.

"Vetenskapsjournalistik som forskningsfält: En intervju med Sharon Dunwoody" (med Anders Carlsson), Den mediala vetenskapen, red. Anders Ekström (Nora: Nya Doxa, 2004), s. 323-334.

"Moderna karaktärer”, Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2002, s. 57-83.

"Konsten att se ett landskapspanorama: Om åskådningspedagogik och exemplarisk realism under 1800-talet", Publika kulturer: Att tilltala allmänheten, 1700-1900 (Uppsala: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 2000), s. 125-170.

Essäer, debattartiklar och recensioner

Debattartiklar om högre utbildning och forskningspolitik i tidskrifter och dagstidningar som Forskningspolitikk: Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon, Tvärsnitt, Upsala Nya Tidning, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet.

Ett antal essäer och samlingsrecensioner dels i tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning och Morgenbladet, dels i tidskrifter som Tiden, Hjärnstorm och Populär Historia.

Omkring 65 recensioner av vetenskaplig litteratur och fackböcker, främst i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria och Upsala Nya Tidning.

Kortare artiklar för bland annat Nationalencyklopedin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Ekström
Senast uppdaterad: 2021-03-09