Andreas Rydberg

forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
andreas.rydberg[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2017 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har sedan dess varit verksam som forskare vid institutionen. I min forskning studerar jag filosofi och vetenskap under tidigmodern tid. Mer specifikt intresserar jag mig för kunskapsproduktion, identitetsformering och i synnerhet för hur grundläggande kategorier såsom sanning, fakta, objektivitet och erfarenhet formats och förändrats över tid.

  • Forskare, Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 2019–
  • Gästforskare, Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 2017–2018
  • Doktorand, Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 2009–2017
  • Gästdoktorand, York University, Toronto, Kanada 2011
  • Masterstudent, Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 2005–2008
  • Erasmusstudent, Freie Universität, Berlin, Tyskland 2005–2006

I min avhandling, Inner Experience: An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany, studerar jag olika typer av vetenskaplig erfarenhet i Tyskland under första halvan av 1700-talet. I synnerhet intresserar jag mig för olika former av inre erfarenhet samt förhållandet mellan vetenskapliga och religiösa praktiker och diskurser om erfarenhet. Sedan disputationen har jag arbetat vidare bl.a. med identitetsformering inom tysk filosofi under första halvan av 1700-talet. Sedan våren 2019 arbetar jag med ett större forskningsprojekt som går under titeln Self-Knowledge and the Emergence of Modern Objectivity. Syftet med projektet är att studera kategorin självkunskap i Tyskland under 1700-talet utifrån hypotesen att den speglar förändringsprocesser kopplade till framväxten av det moderna objektivitetsbegreppet.

Min forskning bygger i huvudsak på den nya vetenskapshistorien så som den vuxit fram sedan 1980-talet. Andra forskningsfält som jag också förhåller mig till är filosofi som ett sätt att leva, känslornas historia, utbildningshistoria och psykologihistoria.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Rydberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09