Helena Fabian

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
helena.fabian[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6645
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är specialistsjuksköterska inom distrikt och disputerade 2008 på Karolinska Institutet. Min avhandling om föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovård i Sverige, visade ett behov av evidensbaserade metoder. I en studie på BVC och förskolor i Uppsala kommun undersöker vi barns och deras föräldrars välbefinnande med hjälp av strukturerade formulär och utvärderar föräldrastöd som erbjuds föräldrar med barn 0-5 år: Programmet för positivt föräldraskap (Triple P).

Video presentation

Akademiska meriter: Med dr, leg sjuksköterska

Mina kurser

Biografi

BVC-enkäterna

Förskolebarns hälsa är ett prioriterat forskningsområde i Sverige idag. Uppsala universitet genomför därför en studie för att undersöka barns och föräldrars hälsa och välmående samt hur det kan förbättras med olika former av föräldrastöd genom kommun och barnhälsovård. Studien heter "Fokus barn och föräldrar" - en studie om 3-5-åringar i Uppsala län.

Studien är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun samt Barnhälsovården i Uppsala län och är planerad att pågå fram till 2017.

De barnavårdscentraler som deltar i studien skickar tillsammans med kallelsen till BVC-besöket vid 3, 4 och 5 år ut enkäter med frågor till föräldrar och en inbjudan till att vara med i studien. Om föräldrarna väljer att delta lämnar de en enkät till barnets förskola eller dagbarnvårdare. Mer om studien: http://pubcare.uu.se/forskning/chap/projekt/aktuella-projekt/fokus-barn-och-foraldrar/

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.