Katarina Båth

universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Katarina.Bath[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 5789018-471 6186
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

FD, vikarierande lektor i litteraturvetenskap och på lärarutbildningen

Akademiska meriter: FD

Forskningsintressen

Subjektivitet, metafiktion, litterär självreflektion, ironi och humor, svensk och tysk romantik, Atterbom, Friedrich Schlegel, W. G. Sebald, Jessica Benjamin, Julia Kristeva

Doktorsavhandling

Ironins skiftningar -- jagets förvandlingar. Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av PDA Atterbom. (Framlagd 26 maj, 2017)

Sammanfattning
Den romantiska ironin är både nostalgisk och ironisk, och förknippad främst med Friedrich Schlegel, men också med andra tyska romantiker som Jean Paul och K.F.W. Solger. Hos Schlegel är ironin mer än bara ett retoriskt grepp och litterärt gestaltningsmedel. Den är den romantiska poesins filosofiska, undflyende essens ‒ en paradox och dialektisk rörelse som simultant både åtskiljer och förenar motsatser som verklighet och fiktion, jag och du, eller människa och Gud. I ironin finns tvivlet och tomrummet efter en Gud som inte längre finns närvarande annat än indirekt, via litteraturen. Men det innebär samtidigt också ett utrymme av kreativ frihet för romantikern att skapa sig själv, och förhålla sig till det egna jaget som konstverk och kreativ process. Romantikens ironi är både upprepningstvång och förändring, både isolering och frihet ‒ den är maskulinitet i form av maskspel och en lek med ett jag som upplevs som alltmer föränderligt. I den romantiska ironins olika kluvna uttryck finns självuppfattningar som föregriper senare, mer moderna och postmoderna sätt att förstå och gestalta subjektet litterärt, och i mitt pågående avhandlingsprojekt sammanför jag Schlegels ironi med P.D.A. Atterboms författarskap och Ludwig Tiecks litteratursatir för att visa på detta. Atterboms metapoetiska sagodramatik cirklar i gränslandet mellan dikt och liv, den är både tragisk och komisk och väcker frågor om relationen mellan fantasi och verklighet. Hur beror subjektet av sin omvärld och vad händer med oss när det egna jaget görs till konst och litterär fiktion? Avhandlingen stödjer sig på poststrukturalistisk teori om romantiken, subjektivitet och maskulinitet, och knyter an till psykoanalytisk feministisk teori. Den följer ironins rörelse från satir, via tragedi över till idyll.

Kort CV

  • Undervisning ht 2014: A2 Medeltid t o m 1700-tal, A3 1800-tal samt B3 fördjupning modern litteratur; Ironi och modernitet.
  • Undervisning vt 2008‒ vt 2012: Litteraturvetenskap A, kurserna A2, Medeltid t o m 1700-tal samt A3, 1800-tal.
  • Gästdoktorand vid Institut für Deutsche Literatur, Humboldt universitetet, Berlin, ht 2009.
  • Doktorandföreningsordförande 2008-2010, samt några andra förtroendeuppdrag som doktorandrepresentant.
  • Magisterexamen i litteraturvetenskap. Vt 2005
  • Arbetat som utredare på Tidningsutgivarna och med bl a bokmomsprojektet på SCB, 2002-2006.
  • Magisterexamen i företagsekonomi. Vt 2002

Publicerat

"A Search for Self: on Romantic Irony and Postmodern Self-reflection”, artikel till konferensantologin The Self-Industry: The Self in Therapy and Fiction, English Department, Katowice Universitetet, Polen, kommande.

“Den gruvliga romantiken”, OEI, nr 63‒64, 2014.

“The Meaning of a Piece of Silk: On Irony and Animals in W. G. Sebald’s Die Ringe des Saturn”, Languages of Exile: Migration and Multilingualism in Twentieth-Century Literature, ed. Anders Olsson & Axel Englund, Peter Lang Verlag (New York, 2013).

”Allvarslek. Om Schlegels ironi och Lucindes androgynitet”, Aiolos, nr 2-3, 2012.

”Skenet bedrar ― tradition och förnyelse i Chaucers Canterbury tales”, Minne och Aning, red. Thomas Sjösvärd, H:ström förlag i samarbete med Tidningen Kulturen (Umeå, 2012).

”Offersår och minnesspår”, Glänta, nr 3-4, 2010.

“Den romantiska ironins cirklar”, Codex and Code: Aestethcis, Language and Politics in an Age of Digital Media, NORLIT 2009, Stockholm, August 6–9, 2009, Linköping University Electronic Press (Linköping, 2009).

”Repetition and Metamorphosis in W.G. Sebalds Rings of Saturn”, Actual/Virtual Journal, Deleuze Studies. The English Research Institute, Manchester Metropolitan University, no 9, 2009.

“Förälskelsens rädsla för döden.” Om Felicia i Atterboms Lycksalighetens ö, Svensk Kyrkotidning, nr 22-23, 2008.

”Yroni”, Gläntas Framtidsencyklopedi. Glänta, 3:08, 2008.

Föredrag och konferenser

”Fågel, fisk eller mittemellan? Om kommunikationsproblem och litteraturens transformativa kraft i Atterboms Fågel Blå”, föredrag vid romantik-konferensen ”Romantiska kommunikationer”, Stockholms universitet, juni 2014.

“A Search for Self: on Romantic Irony and Postmodern Self-reflection”, föredrag vid konferensen The Self-Industry: The Self in Therapy and Fiction, Katowice Universitet, Polen, September 2011.

”Romantisk ironi – på svenska”, föredrag vid IASS-konferensen ”Översättning – adaption, interpretation, transformation”, Lunds universitet, augusti 2010.

”Den romantiska ironins skiftningar ‐ om metafiktion och självreflexion hos Atterbom och Ludwig Tieck”, presentation vid konferens om Tysklandsrelaterad forskning vid Uppsala universitet, Forum för Tysklandsstudier, Uppsala, februari 2010.

”Självmedvetenhetens cirklar - om romantikens ironi och nostalgi, exemplet Atterbom” föredrag vid professor Ebba Witt-Brattströms Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen (öppen föreläsningsserie), Nordeuropa-Institutet, Humboldt-universitetet, Berlin, februari 2010.

“Atterbom och den svenska romantiken”, gästföreläsning vid lektor Ida Zeligs seminarium för magisterstudenter i svenska, Nordeuropa-Institutet, Humboldt universitetet, Berlin, december 2009.

“Die Zirkel der Ironie – etwas über das romantisch-ironische Subjekt”, presentation av min forskning vid prof Ernst Osterkamps doktorandseminarium, Institut für deutsche Literatur, Humboldt universitetet, Berlin, november 2009.

“Den romantiska ironins cirklar”, föredrag vid NorLit-konferensen ”Codex and Code: Aestethcis, Language and Politics in an Age of Digital Media”, Stockholms universitet, augusti 2009.

”Repetition and Metamorphosis in W.G. Sebalds Rings of Saturn”, föredrag vid konferensen ”Lines of Flight: The Deleuzian Text Conference”, Manchester Metropolitan University, Manchester, september 2008.

Medarrangör av heldagssymposium om Deleuze, inbjudna talare prof. Claire Colebrook, Sven-Olov Wallenstein, Uppsala universitet, maj 2008.

”Exilens labyrint – om sökandet efter identitet i W.G. Sebalds Die Ringe des Saturn: eine Englische Wallfahrt”, föredrag vid nationella forskningskonferensen ”Om historiens roll i litteraturvetenskapen”, Stockholms universitet, mars 2008.

”Romantic Irony – a tragic longing or an eternal becoming?”, föredrag vid professor Torsten Petterssons symposium

“Cultural Mechanisms of Secularization”, Uppsala universitet, maj 2007.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katarina Båth
Senast uppdaterad: 2021-03-09