Maria Svensson

Universitetslektor i franska, studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
Maria.Svensson[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1436
Mobiltelefon:
072-9999835
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord

konnektorer, diskursanalys, textlingvistik, argumentation, kontrastiv lingvistik, korpuslingvistik, semantik, koncession

Korrelativa markörer

I min avhandling undersökte jag korrelativa markörer i franska och svenska. Som korrelativa markörer betraktar jag textstrukturerande uttryck som består av minst två separata led, som franska d’une part… d’autre part och den motsvarande svenska markören dels… dels eller den franska non seulement… mais, som i viss mån motsvaras av den svenska inte bara… utan. Studien baserades på en tvåspråkig korpus, ParaFraS-HumSam, innehållande texter inom humaniora och samhällsvetenskap. Korpusen består av två underavdelningar, en jämförbar korpus och en översättningskorpus. Som huvudkorpus för avhandlingen användes den del av korpusen som består endast av originaltexter i båda språken, den jämförbara korpusen. Som kompletterande korpus användes den del som utgörs av översättningar i båda riktningarna.

Koncession och kontrast i franska och svenska

Jag har under en tid arbetat med koncessiva och i viss mån adversativa markörer i franska, i jämförelse med svenska. Jag har då bl.a. undersökt hur den i grunden konditionala markören si i franska används koncessivt och adversativt, och vad dessa användningar motsvaras av i svenska. Andra liknande koncessiva markörer som jag undersökt i franska är même si, certes och il est vrai que. Dessa studier baserades dels på ParaFraS-HumSam, den sakprosekorpus som jag etablerade för mitt avhandlingsarbete, dels på en korpus bestående av franska och svenska debattinlägg i Europarlamentet, C-ParlEur – Corpus de discours du Parlement Européen, etablerad av Prof. Coco Norén, dels även på Corpus Parallèle Suédois-Français : version 2010, etablerad av bl.a. FD Carina Gossas och FD Birgittta Hellqvist.

Indefinita pronomen och "voix publique"

I samarbete med Coco Norén har jag studerat franska indefinita pronomen för mänsklig totalitet, som tout le monde, chacun och tous, i främsta syfte att kartlägga deras semantiska och syntaktiska egenskaper. Dessa studier fokuserar även allmänt på hur allmänhetens röst kommer till uttryck i Europaparlamentets debatter, bl.a. med hjälp av dessa pronomen.

Undervisning

Jag undervisar framför allt på grundnivå, främst inom fristående kurser i franska men också på inledande kurs inom Språkvetarprogrammet, i form av seminarier, föreläsningar och övningstillfällen i grammatik. Jag handleder även examensarbeten på C- och D-nivå, leder uppsatsseminarier på dessa nivåer och är biträdande handledare till två doktorander. Jag är medlem i mentorsnätverket och kan även ta mentorsuppdrag på franska.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Svensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09