Annika Berg

gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
annika.berg[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen inkluderar medicinens, hälsovårdens och psykiatrins sociala, kulturella och politiska historia, och jag orienterar mig också mot genushistoria och postkoloniala frågeställningar.

Mina kurser

Biografi

Mina forskningsintressen inkluderar medicinens, hälsovårdens och psykiatrins sociala, kulturella och politiska historia, och jag orienterar mig också mot genushistoria och postkoloniala frågeställningar. Min senaste bok, De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige, kom ut i december 2018 på Makadam förlag.

På Uppsala universitet är jag sedan maj 2016 verksam på deltid inom forskningsprogrammet Medicine at the Borders of Life, där jag själv fokuserar på etiska debatter kring fosterdiagnostik. Sedan juli 2016 arbetar jag också som universitetslektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Jag disputerade 2009 vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, på avhandlingen Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen. Avhandlingen fokuserade på det gifta paret Signe Höjer och Axel Höjer i deras olika roller som experter på hälsa och välfärd, från första världskrigets slut till tiden kring 1970, och problematiserade deras tal om folkhälsa som nyckel till ett bättre samhälle och en bättre värld.

Efter disputationen har jag varit verksam som forskare och lärare på institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Institutet för framtidsstudier, Historiska institutionen vid Uppsala universitet och Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Jag har under denna tid arbetat mer eller mindre parallellt inom flera forskningsprojekt - De sjukligt kränkta: Om kverulans som samhällsfara i folkhemmets Sverige (VR-finansierat postdok-projekt); Patientens mening: Om handlingsutrymmen och alternativa subjektiveringar inom den anstaltsbundna sinnessjuk- och sinnesslövården 1870-1970 (VR-finansierat projekt, tillsammans med en etnolog och en historiker); Världen som arbetsfält: Svenskt bistånd under tre decennier (VR-finansierat projekt, tillsammans med två historiker); samt Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe (ett internationellt projekt finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, inkluderande ett knappt tiotal historiker från Sverige, Belgien och Nederländerna).

För närvarande håller jag tillsammans med en grupp andra forskare på att starta upp arbetet i ett tvärvetenskapligt projekt, ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”, som beviljats fyra års forskningmedel från Vetenskapsrådet.

Publikationer

De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2018).

”The people’s health, the nation’s health, the world’s health: Folkhälsa and folkehelse in the writings of Axel Höjer and Karl Evang” [tillsammans med Teemu Ryymin] i Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts, red. Johannes Kananen, Sophy Bergenheim & Merle Wessel (London & New York, Routledge, 2018).

Biografiska artiklar om Ruth Svensson, Signe Höjer och Anna Sissak Bardizbanian i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

"Public health and persecution: Debates on the possible migration of Jewish physicians to Sweden from Nazi Germany”, i Doctors Beyond Borders: The Transnational Migration of Physicians in the Twentieth Century, red. Laurence Monnais & David Wright (Toronto: University of Toronto Press, 2016).

”Att skriva sig fri: Om ”psykopatiska” patienters förhandlingsutrymmen i 1930-talets Sverige” i Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992, red. Roddy Nilsson & Maria Vallström (Lund: Nordic Academic Press, 2016).

Recension av Paul Wenzel Geissler, Richard Rottenburg & Julia Zenker (eds.): Rethinking Biomedicine and Governance in Africa. Contributions from Anthropology (Bielefeld: Transcript Verlag, 2012) i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2014 (Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 2014).

Recension av Suzanne Corkin: Permanent present tense. The man with no memory, and what he taught the world. London: Allen Lane, 2013) i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2013 (Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 2013).

Recension av Ida Blom. Medicine, morality, and political culture: Legislation on venereal disease in five Northern European countries, c. 1870-c. 1995. Lund, Nordic Academic Press, 2012, i Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 2013; doi: 10.1093/jhmas/jrt023.

Introduktion (tillsammans med Per Wisselgren och Christina Florin) till Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten, red. Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (Umeå: Boréa förlag, 2011).

”Det politiska privatlivet: Samarbete, konflikter och omförhandlingar i Signe och Axel Höjers tidiga äktenskap, 1919-1929”, i Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten, red. Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (Umeå: Boréa förlag, 2011).

”’Men om Elin skulle jag velat skriva en hel bok’: Om den ofullkomliga vänskapen mellan Elin Wägner, Axel Höjer och Signe Höjer”, i Könsöverskridande vänskap, red. Ingrid Holmqvist (Göteborg/Stockholm: Makadam 2011).

”Humanisternas framtid”, essä i Framtider, nr 2 2011.

"En ful vana: Cigaretten och den nya kvinnan i 1930- och 40-talens Sverige", i In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson, red. Torbjörn Gustafsson Chorell & Maja Bondestam (Nora: Nya Doxa, 2010).

”A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and Family Planning in Postindependence India” i Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 33 (2010), s. 297-320.

”Power, Knowledge and Acknowledgement of Expertise: Signe and Axel Höjer’s Strategies to Launch Public Health Ideas, 1919–1970”, i In Experts We Trust: Knowledge, Politics and Bureaucracy in Nordic Welfare States, red. Åsa Lundqvist & Klaus Petersen (Odense: University of Southern Denmark Press, 2010).

”Var tid tolkar sjukfrånvaron på sitt sätt”, understreckare i Svenska Dagbladet, 29 mars 2010.

Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen (Uppsala: Uppsala universitet, 2009). Doktorsavhandling.

”’Socialistisk’ sjukvårdsreform skrämmer USA”, understreckare i Svenska Dagbladet, 23 december 2009.

Recension av Hälsa – makt, tolkning, styrning, red. Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin & Stefanie von Schnurbein (Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2008) i NORDEUROPAforum: Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, 12 (2009) nr 1, s. 163-164.

Recension av Cecilia Riving, Icke som en annan människa: Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft (Hedemora/Möklinta: Gidlunds, 2008) i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årskrift 2009 (Lund: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, 2009).

”Åter från dödens väntrum: Om nära döden-upplevelser på film”, i Den mediala döden: Idéhistoriska variationer, red. Louise Nilsson & Mathias Persson (Lund: Ellerströms, 2008).

“From Copycats to Double Agents: Axel and Signe Höjer and the Transfer of Public Health Policies in 20th-Century Sweden”, i Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century: Conference Proceedings, red. Astri Andresen & Tore Grønlie (Bergen: Rokkansenteret, 2007).

Recension av Med livet som insats: Biografin som vetenskaplig genre, red. Henrik Rosengren & Johan Östling (Lund: Sekel förlag, 2007) i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2007(Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 2007).

Döda kroppar i vetenskapens tjänst: Om anatomiska dissektioner och utsatta människors rättigheter i 1920-talets Sverige, nr 4 i serien Dixi: Arbetsrapporter från institutionen för idé- och lärdomshistoria (Uppsala: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2003).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.