Annie Linnéa Mattsson

universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Annie.Mattsson[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6188
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Annie Mattson is a researcher and teacher at the Department of Literature. She is currently working on the research project "The City and the Archive: The Archive of the Stockholm Royal Police Chamber 1776–1791" and she is especially interested in interdisciplinary studies of 18th-century culture. She mainly teaches within the disciplines of comparative literature and rhetoric.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: 18th century archives manuscripts

Forskningsintressen

1700-tal, handskrifter, retorik, smädelser, politiska pamfletter, fan fiction, sexualitet, arkivhistoria, mediehistoria

Pågående forskning

Arkivet som maktbas och kontrollinstrument: Kungliga poliskammarens arkiv 1776–1791
The City and the Archive: The Archive of the Stockholm Royal Police Chamber 1776–1791

Kungliga poliskammaren i Stockholm grundades 1776 som en del av Gustaf III reformering av polisväsendet i huvudstaden. En stor del av de handlingar som producerades och arkiverades inom poliskammaren finns idag bevarade på Stockholms stadsarkiv. I projektet planerar jag att studera handlingarna från åren 1776–1791 ur ett arkivteroretiskt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka arkivets roll i poliskammarens verksamhet och därigenom belysa hur ett arkiv kan fungera som ett sätt att utöva makt och kontroll.

Studien kommer att utföras på flera nivåer. På en makronivå kommer arkivets organisation, förvaring, möjliga sökvägar och officiella förhållningsregler att undersökas. Undersökningen kommer även till viss del att röra sig på en mikronivå, där ordval och berättarstruktur i enskilda dokument behandlas.

I och med att notariernas utkast finns bevarade erbjuder materialet också en möjlighet att följa den administrativa personalens arbete närmare. Snabbt nedtecknade beskrivningar av muntliga förhandlingar samt deras förhållande till slutgiltiga protokollen tydliggör ofta mediets begränsningar och de svårigheter det innebär att överföra muntlighet till skriftlighet. I anslutning till frågor om makt, arkivet och skriftmediet är det också intressant att undersöka notariernas och sekreterarnas funktioner och positioner i samhället och inom poliskammaren samt deras dagliga praktik.

Projektet är ett delprojekt inom det VR-finansierade projektet Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811 och arbetet påbörjades i augusti 2014.

Kort CV

Född 1981.

Naturvetenskapligt gymnasieprogram 1996–1999
Studier på grundnivå vid Uppsala universitet 1999–2003. Filosofie kandidatexamen omfattande 150 poäng 2003. Huvudämne: litteraturvetenskap. Biämne: engelska.
Antagen till forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 1 januari 2004.

Disputerade på avhandlingen Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III 2010.

Arbetat som universitetslärare inom litteraturvetenskap, retorik och svensklärarutbildningen vid Uppsala universitet och Gävle högskola från 2010 och framåt.

Forskningsledare inom noden ”1700-tal: Sverige i världen – världen i Sverige” 2012 och framåt.

Forskare inom det VR-finansierade projektet Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811 från och med augusti 2014.

Erfarenhet av populärvetenskapligt föreläsande vid exempelvis Humanistdagarna, Linnéveckan och Kåldolmens dag, samt barnaktiviteter på Museum Gustavianum.

Förtroendeuppdrag

Ordförande i Jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid Litteraturvetenskapliga institutionen. 2014

Ledamot i styrelsen för Föreningen för kvinnliga forskare, Uppsala. 2014

Revisor i Sällskapet för 1700-talsstudier 2011–2014

Doktorandrepresentant i SALT:s styrgrupp VT07-VT 09

Doktorandrepresentant i Historisk-filosofiska fakultetsnämden HT 06-VT 09

Ordförande i Litteraturvetenskapliga institutionens doktorandförening VT 05-VT 08
Vice ordförande i Humanistiska doktorandrådet HT 07-VT 08
Ledamot av institutionens forskarutbildningsnämnd HT 06-HT 07

Konferensdeltagande

Key note speaker på workshopen “The Materiality of Writing” 5–6 juni 2014, University of Liverpool. Titel: Knowledge, Power and Materiality in the Archives of Stockholm's Police Chamber

Presentation av paper på konferensen ”The Eighteenth Century in Practice. The First Nordic Conference for Eighteenth-Century Studies” 28–31 augusti 2013. Titel: Practices of an Eighteenth-Century Archive.

Presentation av paper på konferensen Manuscript Culture in the Age of Print i Göteborg 24–25 februari 2011. Titel: Participants, Functions and Attitudes in the Diffusion of Oppositional Manuscripts During the Reign of the Swedish King Gustavus III (1771–1792)

Presentation av paper på konferensen Textual Echoes: Fan Fiction and Sexualities, Umeå 11-13 februari 2010. Titel: Sex, power and kittens – human-animal transformations in Torchwood fan fiction

Presentation av paper på Society for the History of Rhetoric’s XVIIth Congress, Montreal 20–26 juli 2009. Titel: Clandestine pamphlets against the Swedish king Gustavus III from a European perspective

Presentation av paper på Twelfth International Enlightenment Congress: Knowledge, Techniques and Culture in the 18th Century, Montpellier 8–5 juli 2007. Titel: The role of history writing in clandestine opposition manuscripts during the reign of the Swedish king Gustavus III (1771-1792)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annie Linnéa Mattsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09