Helen Melander Bowden

Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
helen.melander[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1680
Mobiltelefon:
072-9999626
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Professor i pedagogik

FD och docent i pedagogik, FM i franska och FK i kulturantropologi

Min forskning handlar om social och multimodal interaktion i olika pedagogiska sammanhang, med ett särskilt intresse för kunskap och lärande.

Akademiska meriter: FD, docent

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen handlar om kunskap och lärande i interaktion samt kognition i en social och materiell omvärld. Min forskning berör en rad olika områden såsom lärande i interaktion i kamratgrupper, instruktioner och undervisningspraktiker i möten mellan elever och lärare samt interaktion i professionella sammanhang. Med utgångspunkt i ett etnometodologiskt och samtalsanalytiskt (Conversation Analysis) perspektiv analyserar jag hur människor samtidigt använder tal, kroppsliga handlingar (t.ex. gester, pekningar, blickar) och materiell struktur i omgivningen för ömsesidigt meningsskapande. Som underlag för analyserna använder jag videoinspelningar av naturligt förekommande interaktion, det vill säga olika vardagliga sammanhang som människor deltar i.

Forskningsmiljö

Jag ingår i forskningsmiljön Studies in Childhood, Learning, and Identities as Interactional Practices, CLIP http://edu.uu.se/forskning/pedagogik/clip/.

Forskningsprojekt

Talking and texting on the move: Exploring children's media literacy practices in peer groups (2015-2019). Finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Vetenskaplig ledare Helen Melander

Lärande i staden: Tidsrumsliga aspekter av en förskolepedagogik (2016-2019). Finansierat av Vetenskapsrådet. Vetenskaplig ledare Katarina Gustafson

Mobility, informal learning and citizenship in the mobile preschool (2016-2018). Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Vetenskaplig ledare Danielle van der Burgt

Homework supprt as shadow education (2016-2018). Finansierat av Vetenskapsrådet. Vetenskaplig ledare Eva Forsberg

Nordic research network on PAIs (2016-). In a research collaboration between conversation analysts in Sweden, Denmark, and Finland, we study complaints in performance appraisal interviews across a corpus of data collected in all three countries. The research group currently consists of Birte Asmuss, Erica Sandlund, Esa Lehtinen, Johanna Ruusuvuori, Piia Mikkola and Helen Melander Bowden.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helen Melander Bowden
Senast uppdaterad: 2021-03-09