Johan Wickström

pedagogisk utvecklare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
johan.wickstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1619
Mobiltelefon:
070-1679268
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är teologie doktor i religionshistoria och arbetar som pedagogisk utvecklare vid EDU. Jag undervisar på den kompletterande pedagogiska utbildningen för ämneslärare (KPU) och inom uppdragsutbildningen, men arbetar även med högskolepedagogisk utveckling internt på EDU . Tidigare var jag biträdande enhetschef och pedagogisk utvecklare vid UU:s centrala enhet för universitetspedagogik, och jag har också arbetat som universitetslektor i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen.

Akademiska meriter: TD, FM, Grundskollärarexamen, leg lärare

Nyckelord: undervisning pedagogik högskolepedagogik ämnesdidaktik religionshistoria religionsdidaktik lärande lärarutbildning

Medverkan i Filosofiska rummet

Jag är religionshistoriker, och från 2018 är jag anställd som pedagogisk utvecklare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Här arbetar jag med undervisning på förskollärar- och lärarprogrammen (särskilt KPU) och inom uppdragsutbildningen, där jag för närvarande undervisar officerare och instruktörer i pedagogik. Tidigare (2007-2018) arbetade jag som pedagogisk utvecklare vid Enheten för universitetspedagogik (och dess föregångare). Från hösten 2015 till sommaren 2018 var jag enhetens biträdande chef med övergripande ansvar för det högskolepedagogiska innehållet i kurser, konsultationer och anpassade kompetensutvecklingsinsatser för lärare från hela universitetet.

Jag har också varit anställd deltid som universitetslektor i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen mellan åren 2009-2015. Där undervisade jag lärarkandidater för grundskola och gymnasium (men också präststudenter) i grundläggande religionsvetenskap (religionshistoria, livsfrågepedagogik) för undervisningssammanhang. Jag har också fungerat som kursansvarig vid akademiska ämnesdidaktiska fortbildningskurser vid Teologiska institutionen samt vid lärarutbildningen (EDU). Jag handleder regelbundet examensarbeten inom lärarutbildningen, och är biträdande handledare till en doktorand i sociologi inom den ämnesdidaktiska forskarskolan vid UU. Jag har lärarlegitimation för grundskola och gymnasium och en yrkesbakgrund som lärare i religionskunskap och historia. Jag har även slutfört den nationella kursen för pedagogiskt sakkunniga, och tar gärna emot uppdrag som pedagogiskt sakkunnig vid akademiska tjänstetillsättningar och befordringsärenden.

Examina: Teologie doktor 2008; Teologie licentiat 2005; Filosofie magister 2001; Grundskollärarexamen 2001.

Mina forskningsintressen är religionshistoriska, religionsdidaktiska och högskolepedagogiska. Ideologikritiska och begreppsmässiga forskningsansatser präglar genomgående det jag skriver. I avhandlingen Våra förfäder var hedningar (2008) analyserade jag ideologisk användning av nordisk forntid och forntida religion i folkskolans texter med utgångspunkt i ett analytiskt mytbegrepp som jag utvecklat dels ur Antonio Gramscis teoretiska fatabur, dels ur den amerikanske religionshistorikern Bruce Lincolns teoretiska arbeten om myt. Sedan dess har jag bland annat arbetat med frågor om textbruk i undervisning samt skrivit om mångfaldsmedveten och inkluderande högskolepedagogik (rapporten Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare, 2011). Idag är mina forskningsinsatser inriktade mot social representation i skoltexter, religionsbegrepp i didaktiska sammanhang och mot kritiska perspektiv på dominerande högskolepedagogiska begrepp och modeller. Jag har också varit involverat i ett projekt, finansierat av det norska vetenskapsrådet, där pedagogiska utvecklares yrkesroll, akademiska värden och praxis studeras: "Formation and Competence Building of University Academic Developers" (http://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/solbrekke-formation-and-competence-building/).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Wickström
Senast uppdaterad: 2021-03-09