Gunnlaugur Magnusson

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gunnlaugur.magnusson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1679
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik.

Forskar om inkludering, marknadisering, reformer och didaktik för högre utbildning.

Mina kurser

Biografi

Jag är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Är tjänstledig för tillfället då jag har en ettårig forskartjänst i pedagogik vid Uppsala universitet.

Jag har arbetat på Uppsala universitet sedan januari 2018, jag var tidigare lektor i didaktik och hade även en forskarassistenttjänst i didaktik (2016-2018) på Mälardalens högskola.

Jag har arbetat som adjunkt i specialpedagogik och pedagogik sedan våren 2007, och blev antagen som doktorand i didaktik 2010 på Mälardalens Högskola. Disputerade i oktober 2015 med avhandlingen Traditions and Challenges: Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

Senare drev jag ett projekt inom ramen av en forskarassistenttjänst på MDH som heter: Att balansera marknad och social inkludering i praktiken - Rektorer om iscensättning av utbildningsideal.

Min undervisning har främst varit inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen och på lärarutbildningarna. Jag har där föreläst om inkludering, barn i behov av särskilt stöd, utbildningssystems strukturer och reformer, forskning och vetenskapliga metoder, teorier om lärande och utbildning, om ledarskapsfrågor, samt om specialpedagogiska insatser. Jag har även drivit en kurs om tillgänglighet och undervisning i högre utbildning för högskolelärare.

Förutom forskning och undervisning har jag ett stort intresse för utbildningsfilosofi och vetenskapsfilosofi. Jag har till exempel översatt Gert Biestas och Carl-Anders Säfströms Pedagogiska manifest till isländska, tillsammans med Elsa Haraldsdóttir, doktorand i filosofi på Island. Se här: Menntaávarpið

Nedan är länkar till några nyligen publicerade debattartiklar, populärvetenskapliga sammanfattningar och intervjuer:

Artikel om behovet av organiserad kamp för förbättrade villkor för lärare, 16 april, 2020

Essä på isländska om psykisk ohälsa, 21 december, 2019

Sammanfattning av tre vetenskapliga artiklar (SPSM), 19 december, 2019

Essä om populism och paranoia i svenska skoldebatten, 14 oktober, 2019

Lång intervju om inkludering på isländska, 15 september, 2019

Del av ett reportage om inkludering, på Island, 14 september, 2019

Slutreplik om oförsiktiga uttalanden om lärarkårens ansvar och villkor, Dagens Arena, 27 augusti, 2019

Om oförsiktiga uttalanden om lärarkårens ansvar och villkor, Dagens Arena, 26 augusti 2019

Intervju om inkludering med Skolvärlden, 9 augusti 2019

Kort reportage om en öppen föreläsning om inkludering på Island, 4 juni, 2019

Översättning till isländska av filosofiska texten Ett manifest för pedagogik, 1 juni, 2019

Vem ansvarar för inkludering, på isländska i Kjarninn, 15 maj 2019

Om kritik mot inkludering, Skola och samhälle, 13 maj 2019

Om vanlig kritik mot pedagogikämnet och ämnets bredd, Pedagogiska magasinet 23 november 2018

Populärvetenskaplig sammanfattning av en vetenskaplig artikel (engelska) Bloggen för European Journal of Higher Education

Om ledarartikel i DN om inkludering, Skola och samhälle, 27 september 2018

Replik på debattartikel, Skola och samhälle 14 juni 2018

Om skoldebatten, Skola och samhälle 17 maj, 2018

Om politiska förslag på ökad marknadisering i isländska skolsystemet, på isländska, Kjarninn

Sammanfattning av min avhandling, Skola och Samhälle, 21 april, 2016

Forskning

De senaste åren (från 2017 framåt) har jag varit involverad i ett teoretiskt orienterat forskningsarbete som fokuserat på högre utbildning samt pedagogik och didaktik som forsknings- och kunskapsområden. Detta arbete har redan lett till flera publikationer (se Rytzler & Magnússon 2020, Magnússon & Rytzler, 2018, 2019 samt Magnússon, Nordmark & Rytzler, 2018) och vidare utveckling av artiklar och ett pågående bokprojekt. Detta arbete argumenterar för vikten av teoretisk utveckling och stringens inom de pedagogiska och didaktiska områdena, inte minst vad gäller högre utbildning, samt ett kritiskt perspektiv på färdiga lösningar och naivt perspektiv på forskning kring undervisning och lärarutbildning. Vi kombinerar verktyg från läroplansteori (där vi betraktar utbildning som ett socialt system beroende av komplexa nationella och internationella processer och strömmar) med teoretiska och filosofisk läsningar som kan bidra till en radikal (om än inte ny) förståelse av utbildning och undervisning. Detta arbete har sina rötter i arbete som drevs inom seminarieserien Seminarium X under åren 2015-2018

---------------------------

Forskarassistenttjänst på Mälardalens Högskola 2016-2018:

Projektets syfte var att utveckla en teoretisk förståelse för hur iscensättningen av dessa utbildningsideologier påverkar skolverksamheter, och på så sätt bidra med kunskaper om deras konsekvenser i praktiken.

De övergripande forskningsfrågorna är:
- Hur definierar, resonerar och reflekterar rektorer kring de utmaningar som marknadsinriktade och inkluderingsinriktade policyer har på deras arbete och deras skolor?
- I vilken grad tror de att elever allmänt, och sårbara elever i synnerhet, påverkas av marknadsmekanismer inom utbildningssystemet? Vilka möjligheter och hinder ser de?

----------------------------

Tidigare projekt:

Fristående skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd (Work with children in need of special support in charter schools). Projektledare: professor Claes Nilholm.

Projektets syfte var att driva fram övergripande och specifika kunskaper om vad införandet av fristående skolorna har inneburit för barn i behov av särskilt stöd, samt generera teorier om arbetet. Frågor ställdes om resursfördelningar, organisation av stöd, förklaringar till svårigheter, andelar elever som uppfattas vara i behov av stöd, få stöd eller har åtgärdsprogram etc. Delprojekt 1 var en enkätundersökning på totalpopulationen. Delprojekt två var fallstudier av åtta skolor med observationer och intervjuer. Delprojekt tre gjorde ännu djupare undersökningar i två miljöer som förefaller ha nytänkande kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

Jag var aktiv som doktorand inom delprojekt 1: Fristående skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd – en enkätundersökning

-----------

Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning (Special occupations? - a project about special teachers and special education needs coordinators (SENCOs) work and education). Projektledare: professor Kerstin Göransson.

Projektets övergripande syfte var att skapa kunskap om speciallärares och specialpedagogers utbildning och arbete. Mer specifikt: 1) samla in grundläggande empiri om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning samt 2) utveckla begrepp och teorier som ger både en övergripande och representativ bild av båda yrkesgruppernas arbete och utbildning samt om variationen mellan och inom yrkesgrupperna. I projektet användes enkätstudier (totalpopulationsundersökning) deltagande observation och djupintervjuer.

Jag var aktiv som doktorand inom enkätdelarna av projektet, i enkätstudien ”Specialpedagoger och speciallärare om yrkesutbildningen och dess relevans?” och enkätstudien ”Specialpedagoger och speciallärare verksamma i skolan?”

Båda projekten var finansierade av Vetenskapsrådet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.