Danielle Friberg

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar

E-post:
danielle.friberg[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Kort presentation

Överläkare i Öron-näs-hals sedan 1999, disputerade 1997 och docent 2011 Karolinska Institutet. Lektor 2017 Uppsala Universitet, ansvarig för ÖNH på T8 läkarutbildning och T2 logoped-utbildning. Forskningen tillägnas fr.a. Obstruktiv Sömnapné, med drygt 50 originalartiklar. Huvudhandledare till 7 doktorander; 4 är klara, 2 blir klara 2020, och en registrerades 2018 på UU. Forskningsgruppen genomför 5 randomiserade kontrollerade studier av svalgkirurgi på vuxna och barn, med bl.a. polysomnografi.

Nyckelord: obstruktiv sömnapné randomiserade kontrollerade studier svalgkirurgi

Mina kurser

Forskning

Har en forskningsgrupp med tre postdocs och tre doktorander. Två disputerar hösten 2020 på KI, och en registrerad på Uppsala Universitet 2018. Vi bedriver RCT på vuxna och barn med obstruktiv sömnapné (OSA), avseende olika svalgkirurgiska metoder. OSA är en folksjukdom med allvarliga följder om obehandlat. Standard-behandling på vuxna är övertrycksmask (CPAP) eller apnétandskena. Det är dock bara hälften av patienterna som tolererar dessa och det är många patienter som lämnas obehandlade om inte kirurgi kan erbjudas. Vi jämför med standardbehandling tonsillektomi, och utvärderar resultaten 6 månader efter antingen ingen behandling eller efter olika mindre ingrepp i mjuka gommen. Vi mäter förändring i antal andningsuppehåll per sömntimme med gold standard polysomnografi, samt livskvalitet med validerade enkäter. Vi har med våra studier kunnat visa att svalgkirurgi är effektivt, förbättrar symtomen som trötthet, livskvalitet m.m. Likaså på små barn har vi visat att tonsillektomi bör erbjudas till de med måttliga till allvarliga OSA-besvär, medan de med mild OSA och milda symtom kan vänta med operation.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.