Maria Håkansson Ramberg

Doktorand i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
maria.ramberg[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1550
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i tysk språkvetenskap inom forskarskolan i ämnesdidaktik, Uppsala Research School in Subject Education, UpRiSE, vid Uppsala universitet. Inom ramen för mitt avhandlingsarbete undersöker jag bedömning av gymnasieelevers textproduktion på tyska i relation till den europeiska referensramen, GERS.

Jag undervisar kurser i tysk språkvetenskap, språkdidaktik samt betyg och bedömning. Medlem i forskningsnätverken Språk & Lärande och SCOD vid Uppsala universitet.

Nyckelord: språkkompetenser (särskilt muntlig och skriftlig produktion) pedagogisk bedömning i språk språkinlärning uppgiftskonstruktion cefr (gers)

Jag har en bakgrund som gymnasielärare med mångårig erfarenhet av undervisning på grundskole-, gymnasié- och universitetsnivå i ämnena tyska, svenska och svenska som andraspråk. Under senare år har jag regelbundet medverkat i olika fortbildningssammanhang rörande språkundervisning och bedömning samt har deltagit i utvecklandet av fortbildningsmaterial för Skolverket.

Jag är fil. lic. i tyska med didaktisk inriktning från Linnéuniversitetet. I min licentiatuppsats från 2016 undersöker jag genom intervjuer med gymnasielärare och analyser av elevtexter bedömningen av skriftlig produktion från det nationella provmaterialet i tyska för gymnasiet.

Även inom mitt nuvarande forskningsprojekt står bedömning av svenska inlärare av tyska i fokus. Studien handlar närmare bestämt om bedömarvariabilitet samt hur elevers kunskaper inom de svenska stegen i moderna språk motsvarar färdighetsnivåerna enligt Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, GERS. Mina handledare är professor Frank Thomas Grub (Uppsala universitet) och professor em. Gudrun Erickson (Göteborgs universitet).

Mina forskningsintressen rör framför allt skolforskning, särskilt språkdidaktik, språkinlärning och bedömning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Håkansson Ramberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09