Anders Arnqvist

universitetslektor vid Avdelningen för rektorsutbildning

E-post:
anders.arnqvist[AT-tecken]rut.uu.se
Telefon:
018-471 7608
Mobiltelefon:
070-1679711
Besöksadress:
Rum BL 21:317 Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Fil dr i psykolgi, docent i pedagogik, Professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet samt gästprofessor vid Högskolan Dalarna. Utbildning av ledare inom förskola och skola är en central del av mitt arbete vid Uppsala universitet. Jag är särskilt intresserad av frågor som behandlar förskolors och skolors förbättringsarbete och då med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Mina kurser

Biografi

Professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Gästprofessor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Mitt intresse för lärande och undervisning har funnits från när jag examinerades som förskollärare vid Uppsala universitet 1979 och fram till att jag nu åter arbetar vid Uppsala universitet. I min avhandling studerade jag hur man redan i förskolan kan underlätta barns möte med den första läs- och skrivundervisningen. Avhandlingens forskningsobjekt är än idag en het fråga både i forskarvärlden och bland skolpolitiker. Åsikerna är många kring när och hur man skall ge extra stöd till barn med svag läs- och skrivutveckling. Utifrån mitt intresse kring barns tidiga läsning kom jag också att intresse mig för hur man på skolnivå kan stimulera lärare att arbeta mer framgångsrikt med läs- och skrivstöd. Min forskning kom då också att handla om övergången mellan förskola och skola och hur lärare kan underlätta den övergången.

Under de senaste åren har mitt intresse mer och mer fokuserats kring hur skolledare inom förskola och skola kan arbeta med förbättringsarbeten. Med den bakgrunden blev det naturligt att jag också kom att arbeta med rektorsprogrammet. Först som utbildningschef i Karlstad och nu sedan 1 oktoeber 2015 som chef vid Uppsala universitet. Här har jag nyligen påbörjat en forskningsprojekt kring ledning - och styrning inom förskolan. Dessutom har ett projket med aktionsforskningsinriktning påbörjats med en av grannkommunerna till Uppsala.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.